• Doctoral Thesis  Open Access

   Conditional generative denoising autoencoder 

   Karatsiolis, Savvas (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2019-12)
   Η διατριβή μελετά ανοικτά προβλήματα στο χώρο της Μηχανικής Μάθησης και προτείνει μοντέλα επίλυσης ή μετριασμού τους. Ένα από αυτά τα προβλήματα είναι η σύνθεση εικόνων που υπόκειται σε συγκεκριμένες συνθήκες. Προτείνεται ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   Distributed fault tolerant control and communication for interconnected systems 

   Panagi, Panagiotis Ch. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Engineering, 2015-05)
   Ο έλεγχος πολύπλοκων συστημάτων μεγάλης κλίμακας με τη χρήση ενός κεντρικού ελεγκτή προϋποθέτει υψηλές υπολογιστικές και επικοινωνιακές απαιτήσεις, γεγονός που καθιστά απαγορευτική την υλοποίηση τους στην πράξη. Ως εκ ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   Exploring software cost modelling and estimation with computational intelligence 

   Papatheocharous, Efi (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2012-01)
   Η εκτίμηση του κόστους ανάπτυξης λογισμικού αφορά τη διαδικασία εξισορρόπησης του χρονο-προγραμματισμού και της διάθεσης των πόρων, και ιδιαίτερα των ανθρώπινων πόρων, που απαιτούνται για την ανάπτυξη ενός έργου λογισμικού. ...
  • Doctoral Thesis  

   Fabrication and characterization of memristive devices for bioinspired applications 

   Kyriakides, Evripides Ch. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Engineering, 2016-10)
   Οι συσκευές μνημοαντίστασης προτάθηκαν αξιωματικά το 1971 και απαντήθηκαν για πρώτη φορά το 2008, παρόλο που έχουν υπάρξει για πολύ μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Κυκλώματα προσομοίωσης συσκευών μνημοαντίστασης είχαν χτιστεί ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   In search of self-control through computational modelling of internal conflict 

   Cleanthous, Aristodemos (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2010-12)
   Η διατριβή προτείνει ένα καινοτόμο υπολογιστικό μοντέλο της εσωτερικής σύγκρουσης που αποσκοπεί στην περεταίρω κατανόηση αυτής της ιδιαίτερα σύνθετης και αινιγματικής κατάστασης του ανθρώπινου εγκεφάλου. Πιο συγκεκριμένα, ...
  • Doctoral Thesis  

   Integrating Temporal abstraction with Bayesian networks : a validation in the field of coronary heart disease 

   Orphanou, Kalia A. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2017-02)
   Η παρούσα διδακτορική διατριβή διερευνά την ενοποίηση δύο τεχνικών της Τεχνητής Νοημοσύνης συγκεκριμένα τη χρονική αφαιρετικότητα και τα δίκτυα Bayes, με στόχο τη βελτίωση της απόδοσης πληροφοριακών συστημάτων για την ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   Learning schemes for efficiently training neural networks on protein secondary structure prediction 

   Agathocleous, Michalis E. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2019-10)
   Το πεδίο της δημιουργίας μη-γραμμικών συναρτήσεων για την ταξινόμηση ή κατηγοριοποίηση δεδομένων από ακολουθίες αντιμετωπίζεται επί του παρόντος από μια ποικιλία μεθόδων Μηχανικής Μάθησης. Η πρόκληση ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   Noise-robust classification using rank order kernels 

   Kyriakides, Alexandros M. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Engineering, 2012-10)
   Η ανάγκη για την επεξεργασία και ταξινόμηση των σημάτων, συναντάται σε πολλές εφαρμογές. Τα σήματα είναι άφθονα στη φύση και μπορούν να προκύψουν από πολλές πηγές. Σε πολλές περιπτώσεις όμως, τα σήματα περιέχουν, επίσης, ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   On-line partial discharge source identification in medium and high voltage cable networks 

   Evagorou, Demetres A. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Engineering, 2011-12)
   Η παρακολούθηση για ύπαρξη Μερικών Ηλεκτρικών Εκκενώσεων (ΜΗΕ) σε πραγματικές συνθήκες προσφέρει σημαντικές πληροφορίες για την κατάσταση του διηλεκτρικού των υπογείων καλωδίων μεταφοράς και διανομής και συνεπώς βρίσκεται ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   Parametric and nonparametric funcional estimation for options pricing with applications in hedging and trading 

   Andreou, Panayiotis C. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης / University of Cyprus, Faculty of Economics and Management, 2008-04)
   Η παρούσα διδακτορική διατριβή απαρτίζεται από τέσσαρα δοκίμια. Στο πρώτο δοκίμιο συγκρίνουμε τα παραμετρικά μοντέλα τιμολόγησης Ευρωπαϊκών παράγωγων προϊόντων προαιρετικής εξάσκησης των Black και Scholes (1973) και Corrado ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   Studies in reinforcement learning and adaptive neural networks 

   Vassiliades, Vassilis K. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2015-08)
   Αυτή η διατριβή μελετά την προσαρμοστικότητα σε δυναμικά περιβάλλοντα (ΔΠ) και επικεντρώνεται στις περιοχές της ενισχυτικής μάθησης (ΕΜ) και των προσαρμοστικών τεχνητών νευρωνικών δικτύων (ΤΝΔ). Στα ΔΠ υπάρχει η ανάγκη για ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   Understanding the neural code through exploration of the causes of firing 

   Koutsou, Achilleas G. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2015-09)
   Όταν αναφερόμαστε στον νευρωνικό κώδικα εννοούμε τους μηχανισμούς με τους οποίους οι νευρώνες και τα νευρωνικά δίκτυα μετατρέπουν πληροφορίες σε ακολουθίες από πυροδοτήσεις. Η ανακάλυψη και κατανόηση αυτών των μηχανισμών ...