• Doctoral Thesis  Open Access

   Essays on bankruptcy prediction 

   Taoushianis, Zenon A. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης / University of Cyprus, Faculty of Economics and Management, 2019-05)
   Η διατριβή εξετάζει θέματα σχετικά με την πρόβλεψη χρεωκοπίας δημόσιων εταιριών στην Αμερική και αποτελείται από τρία κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο εξετάζεται μια εναλλακτική μέθοδος πρόβλεψης χρεωκοπίας που απευθύνεται σε ...
  • Article  

   GENERAL METHOD OF MINIMUM CROSS-ENTROPY SPECTRAL ESTIMATION. 

   Tzannes, Michael A.; Politis, Dimitris Nicolas; Tzannes, N. S. (1985)
   A new, general approach to estimating power spectra based on minimizing a cross-entropy functional involving spectral densities is presented. Examples are worked out using this approach as well as J. E. Shore's (1979) ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   Graph design using knowledge-driven, self-adaptive multi-objective evolutionary graph algorithms 

   Nicolaou, Christodoulos A. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2010-06)
   Επιπλέον, αξιοποιούμε τις προτεινόμενες μεθόδους για την επίλυση ενός πρακτικού ζητήματος. Συγκεκριμένα, αναπτύσσουμε ένα σύστημα το οποίο προσφέρει αξιόπιστες συστάσεις (recommendations) σε ευρωπαϊκούς οργανισμούς για ...
  • Master Thesis  Open Access

   In silico investigation of cell-matrix mechanobiology inside porous collagen scaffolds 

   Santos-Lopes, Oliver (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Engineering, 2023-06-07)
   Tissue engineering can utilize the use of Porous Collagen Scaffolds (PCS) to act as a guide for cells in wound healing applications. Improving healing time and reducing scar formation leading to improved quality of life ...
  • Doctoral Thesis  

   Optimization and management of distributed energy resources in power system 

   Tziovani, Lysandros I. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Engineering, 2023-05-03)
   Η αυξανόμενη διείσδυση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) στο ηλεκτρικό σύστημα εισάγει πολλαπλές προκλήσεις ασφάλειας, αξιοπιστίας και αποδοτικότητας, κυρίως λόγω της ανεξέλεγκτης παραγωγής ΑΠΕ. Τα συστήματα αποθήκευσης ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   Optimized seismic design and retrofit of collapse resistant steel-concrete composite buildings 

   Papavasileiou, Georgios S. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Engineering, 2014-01)
   Ο κύριος στόχος της παρούσας Διδακτορικής Διατριβής είναι να συμβάλει στην πρόοδο του σχεδιασμού και της ενίσχυσης σύμμικτων κτιρίων χάλυβα-σκυροδέματος. Το πρόβλημα που μελετάται στα πλαίσια της διατριβής είναι η απαίτηση ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   Optimizing resource allocation and task scheduling in software development 

   Stylianou, Constantinos A. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2016-07)
   Η διαχείριση έργων λογισμικού αποτελείται από διάφορες δραστηριότητες προγραμματισμού, οργάνωσης, στελέχωσης, καθοδήγησης και ελέγχου. οι αποφάσεις που παίρνουν οι διαχειριστές έργων λογισμικού σ’ αυτές τις δραστηριότητες, ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   QoS provisioning in Queueing Systems: a perturbation analysis of stochastic fluid models approach 

   Markou, Michael M. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Engineering, 2009-11)
   Έχοντας ως κίνητρο την παροχή Ποιότητας Υπηρεσιών (ΠΥ) σε Δίκτυα Επικοινωνιών, η Διατριβή αυτή στοχεύει στην ανάπτυξη πλαισίου για δυναμικό έλεγχο των παραμέτρων σε συστήματα ουρών ούτως ώστε να παρέχεται η απαιτούμενη ΠΥ. ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   Real-time state estimation and fault diagnosis of water distribution systems 

   Vrachimis, Stelios G. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Engineering, 2020-08)
   Οι σύγχρονες κοινωνίες αρχίζουν να συνειδητοποιούν τη σημασία του πόσιμου νερού λόγω της λειψυδρίας σε πολλά μέρη του κόσμου ως αποτέλεσμα του αυξανόμενου ανθρώπινου πληθυσμού και της κλιματικής αλλαγής. Η βιομηχανία ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   Sensor-based sustainable management of urban water distribution networks utilizing survival analysis modeling 

   Agathokleous, Agathoklis M. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Engineering, 2015-03)
   Η μείωση του διαθέσιμου πόσιμου νερού λόγω τόσο των κλιματικών αλλαγών όσο και των απωλειών από βλάβες στα μεγάλα σε ηλικία αστικά δίκτυα υδροδότησης (ΔΥ), ανάγκασαν τις διαχειριστικές αρχές να επανεξετάσουν τις πολιτικές ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   Traffic demand management in the era of connected vehicles 

   Menelaou, Charalambos M. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Engineering, 2019-07)
   H παρούσα διδακτορική διατριβή στοχεύει στην πλήρη αποτροπή της κυκλοφοριακής συμφόρησης και στη μεγιστοποίηση της απόδοσης του οδικού δικτύου συνδυάζοντας τα υπάρχοντα μέτρα ελέγχου (π.χ., καθοδήγηση διαδρομής και έλεγχος ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   Ποσοτική και ποιοτική αξιολόγηση της επαγγελματικής έκθεσης σε κραδασμούς και ποσοτικοποίηση της αβεβαιότητας 

   Βαζούρας, Αθανάσιος Χ. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Engineering, 2015-12)
   Οι κραδασμοί αποτελούν φυσικό παράγοντα επαγγελματικής έκθεσης με αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία των εργαζομένων που έχουν αποτυπωθεί σε Διεθνή Πρότυπα και Ευρωπαϊκή Οδηγία. Η απόκριση του καθήμενου ανθρώπινου σώματος ...