• Article  

      Structural motifs and biological studies of new antimony(iii) iodide complexes with thiones 

      Ozturk, I.; Filimonova, S.; Hadjikakou, Sotiris K.; Kourkoumelis, Nikolaos; Dokorou, Vaso N.; Manos, Manolis J.; Tasiopoulos, Anastasios J.; Barsan, M. M.; Butler, I. S.; Milaeva, E. R.; Balzarini, J.; Hadjiliadis, Nick (2010)
      Eight new antimony(III) iodide complexes of the heterocyclic thioamides, 2-mercapto-1-methylimidazole (MMI), 2-mercaptobenzlmidazole (MBZIM), 5-ethoxy-2-mercaptobenzimldazole (EtMBZIM), 2-mercaptothiazolidine (MTZD), ...