• Master Thesis  

   Διαχείριση της κινητικότητας σε 6LoWPAN αισθητήρων 

   Παναγιώτου, Φώτια (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2009-06)
   Αυτή η Διατριβή Μάστερ ασχολείται με τη μελέτη της διαχείρισης της κινητικότητας σε 6LoWPAN δίκτυα αισθητήρων και την διαχείριση της επικοινωνίας μεταξύ των κόμβων αισθητήρων και των IPv6 κόμβων. Τα δίκτυα αισθητήρων ...
  • Master Thesis  

   Δυνατότητες επαυξημένης πραγματικότητας και ποιότητα απεικόνιση σε κινητές συσκευές 

   Παναγιώτου, Νέαρχος (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2012-06)
   Η εταιρεία A.R.M.E.S. Ltd με την εταιρεία Elysee Irrigation Ltd θα δημιουργήσουν μια εφαρμογή σε κινητό τηλέφωνο η οποία θα χρησιμοποιεί επαυξημένη πραγματικότητα (augmented reality) για να βοήθα στην διεξαγωγή της ...
  • Master Thesis  

   Έλεγχος ροής για αποφυγή συμφόρησης σε δίκτυα αισθητήρων, βασισμένος στο μοντέλο ανταγωνισμού LOTKA-VOLTERRA 

   Κούλλουρου, Παναγιώτα Κ. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2009-06)
   Στην παρούσα Διατριβή Μάστερ σχεδιάσαμε και υλοποιήσαμε ένα αλγόριθμο για τα Ασύρματα Δίκτυα Αισθητήρων (ΑΔΑ) εμπνευσμένο από τη βιολογία, ο οποίος υλοποιεί δρομολόγηση πακέτων σε συνδυασμό με μηχανισμό για αποφυγή της ...
  • Master Thesis  

   Εκτίμηση κόστους λογισμικού με χρήση γενετικού προγραμματισμού 

   Ιάσονος, Αγγέλα (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2010-01)
   Ο ακριβής υπολογισμός της προσπάθειας υλοποίησης ενός λογισμικού αποτελεί ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της διαδικασίας ανάπτυξης λογισμικού. Αρχικά αυτός ο υπολογισμός γινόταν μόνο μέσω κάποιων έμπειρων ατόμων όμως αυτό δεν ...
  • Master Thesis  

   Εξόρυξη κανόνων από καρδιαγγειακή βάση για χρήση αλγορίθμων συσχέτισης 

   Παπακωνσταντίνου, Λουκία (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2009-06)
   Η μελέτη αφορά την εξόρυξη κανόνων συσχέτισης από βάση δεδομένων με ασθενής με καρδιαγγειακά επεισόδια. Είναι γεγονός ότι στην Κύπρο παρατηρείται αυξημένη συχνότητα των καρδιαγγειακών επεισοδίων. Σκοπός της μελέτης μας, ...
  • Master Thesis  Open Access

   Η συμβολή των ευρωπαϊκών προγραμμάτων στη σταδιοδρομία των ερευνητών 

   Κωνσταντίνου, Αθανασία (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής / University of Cyprus, Faculty of Social Sciences and Education, 2018-05)
   Στόχος της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι να καταγράψει τις εμπειρίες των νέων ηλικιακά ερευνητών στην Κύπρο, να σκιαγραφήσει τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν και να διερευνήσει πώς η συμμετοχή τους στα ευρωπαϊκά ...
  • Master Thesis  

   Η χρήση βιο-αισθητήρων για τη μέτρηση της επιρροής της συναισθηματικής κατάστασης των χρηστών κατά την αλληλεπίδραση τους με τα διαδικτυακά περιβάλλοντα 

   Σιάλαρου, Άννα (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2009-12)
   Τα συναισθήματα αποτελούν ένα αναπόσπαστο χαρακτηριστικό της ανθρώπινης φύσης. Διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο σε πολλούς τομείς της ζωής μας και από αυτά εξαρτάται πολλές φορές ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζουμε τις ...
  • Master Thesis  

   Κινητικότητα για Έλεγχο Κάλυψης σε Ασύρματα Δίκτυα Αισθητήρων 

   Κακουλλή, Έλενα (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2009-05)
   Η παρούσα Διατριβή Μάστερ παρουσιάζει μια πληθώρα επιστημονικών άρθρων στο τομέα των ασύρματων δικτύων αισθητήρων με κύρια κατεύθυνση τον έλεγχο της κάλυψης με τη βοήθεια της κινητικότητας. Μέσα από αυτή την μελέτη έχουν ...
  • Master Thesis  

   Κλινικό πληροφορικό σύστημα μονάδας εντατικής θεραπείας: Ανάλυση αναγκών και παραμετροποίηση ευφυούς εφαρμογής 

   Χατζημαύρος, Γεώργιος (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2011-11)
   Η διπλωματική αυτή εργασία, ασχολείται με τα κλινικά πληροφοριακά συστήματα τα οποία μπορούν να εφαρμοστούν σε περιβάλλοντα κρίσιμης ιατρική πρακτικής με σκοπό τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας και αυτοματοποίηση ...
  • Master Thesis  

   Κλινικό πληροφορικό σύστημα μονάδας εντατικής θεραπείας: Ηθικές και νομοθετικές παράμετροι ευφυούς εφαρμογής 

   Χριστοδούλου, Άντρη (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2011-12)
   Η διπλωματική αυτή εργασία, έρχεται να φωτίσει κάποια από τα ηθικά ζητήματα τα οποία προκύπτουν από την εφαρμογή των τεχνολογιών πληροφορικής στο χώρο της ιατρική και συγκεκριμένα ενός ολοκληρωμένου κλινικού πληροφοριακού ...
  • Master Thesis  

   Μάθηση συσχετισμένης χρονικής διαφοράς εισόδων από συναπτικά συνδεδεμένους νευρώνες 

   Καραβιώτου, Ελένη (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2009-12)
   Στην παρούσα εργασία, εξετάστηκε κατά πόσον μπορεί να υπάρχει ένας βιολογικός μηχανισμός, όπου οι νευρώνες μπορούν να εκπαιδεύονται, έτσι ώστε να μαθαίνουν μία συσχετισμένη χρονική διαφορά των εισόδων από διαφορετικές ...
  • Master Thesis  

   Μελέτη επίδοσης του πρωτοκόλλου IEEE 802.11 (dcf) 

   Παπαγεωργίου, Λοΐζος (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2005-06)
   Το πρωτόκολλο IEEE 802.11 αποτελεί μια από τις πλέον διαδεδομένες τεχνολογίες ασύρματης επικοινωνίας. Η παρούσα εργασία πραγματεύεται την επίδοση του πρωτοκόλλου από την σκοπιά του συστήματος με βασικό κριτήριο την ...
  • Master Thesis  

   Μελέτη νέο-προταθέντων στατιστικών παραγόντων χαρακτηρισμού μεταβλητότητας εξαπόλησης ακολουθιών δυναμικών ενέργειας 

   Ευστρατίου, Μαρία (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2010-01)
   Η διαδικασία για την κατανόηση του νευρωνικού κώδικα άρχισε τον τελευταίο καιρό να διευρύνεται. Στον τομέα αυτό εντάσσεται και η δική μας έρευνα που αφορά τη μελέτη κάποιων νέο-προταθέντων στατιστικών παραγόντων, μέσα από ...
  • Master Thesis  

   Ολοκληρωμένο σύστημα μετάδοσης ιατρικού βίντεο σε πραγματικό χρόνο χρησιμοποιώντας τεχνολογίες ανοιχτού - κώδικα 

   Ελευθερίου, Ειρήνη (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2012-06)
   Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει σκοπό την ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου τηλεϊατρικού συστήματος για αποστολή ιατρικού βίντεο σε πραγματικό χρόνο σε απομακρυσμένες περιοχές, χρησιμοποιώντας τεχνολογίες ανοικτού κώδικα. Για ...
  • Master Thesis  

   Πλαίσιο εργασίας για τη δημιουργία μηχανής παραγωγής μεταλλάξεων εντολών σε πηγαίο κώδικα για την γλώσσα C#. 

   Κουρράς, Αντώνης (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2010-08)
   Ο έλεγχος είναι μια διαδικασία η οποία είναι αναπόφευκτη για την ανάπτυξη και παραγωγή ενός συστήματος λογισμικού. Έχουν γίνει αρκετές προσεγγίσεις οι οποίες αναφέρονται στον έλεγχο συστημάτων λογισμικού. Με την αύξηση της ...
  • Master Thesis  

   Πληροφορικό σύστημα πειραματικής μελέτης οπτικής προσοχής 

   Νικολαϊδου, Κάτια (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2009-05)
   Από τη δημιουργία του πρώτου υπολογιστή γενικού σκοπού ( ENIAC Electronic Numerical Integrator and Computer), που ξεκίνησε το 1943 και ολοκληρώθηκε το 1951, η πληροφορική έχει κάνει τεράστιες προόδους. Ο υπολογιστής αυτός ...
  • Master Thesis  

   Ποσοτική ανάλυση εικόνας μαγνητικής τομογραφίας για εύρεση υπερσιδήρωσης ήπατος και μυοκάρδιου σε ασθενείς με θαλασσαιμία 

   Κωνσταντίνου, Κυριάκος (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2012-06)
   Η αιμοσιδήρωση είναι ο κυριότερος λόγος θανάτου σε ασθενείς που πάσχουν από θαλασσαιμία. Η πάθηση αυτή εμφανίζεται σε ζωτικά όργανα, όπως στην καρδία και το ήπαρ, και οφείλεται στις συχνές και επανειλημμένες μεταγγίσεις ...
  • Master Thesis  

   Πρόσβαση σε βιβλιοθήκες με την χρήση του πρωτοκόλλου Ζ39.50 

   Γιάγκου, Νικολέττα; Yiangou, Nicoletta (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2010-06)
   Ο σκοπός της εργασίας αυτής είναι να προβληθεί η ευελιξία και λειτουργικότητα των εφαρμογών σε κινητές συσκευές και η ανάπτυξη μιας εφαρμογής – παράδειγμα για αυτό τον σκοπό. Η εφαρμογή που επιλέχτηκε να αντιπροσωπεύσει ...
  • Master Thesis  

   Σύστημα Πρόβλεψης Επίδοσης Εφαρμογών Υπολογιστικού Πλέγματος στην πλατφόρμα g Eclipse 

   Κατσαρής, Κυριάκος (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2009-06)
   Η μεγάλη αύξηση της χρήσης του υπολογιστικού πλέγματος (grid) τα τελευταία χρόνια οδήγησε στη δημιουργία πληθώρα εργαλείων που διευκολύνουν το χρήστη να πραγματοποιεί πιο γρήγορα και εύκολα διάφορες λειτουργίες του πλέγματος ...
  • Master Thesis  

   Τεχνική Σύγκριση Λειτουργικών Συστημάτων Apple iOS και Google Android 

   Κουζάρη, Έλια (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2011-06)
   Τα κινητά τηλέφωνα τύπου smartphone (έξυπνα τηλέφωνα) έχουν γίνει πλέον η προέκταση του ανθρώπινου χεριού. Αντιπροσωπεύουν την κοινωνική θέση, το είδος της εργασίας αλλά και την κοινωνική συμπεριφορά του κσθενός. Υπάρχουν ...