Η Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης ιδρύθηκε το 1989, αλλά ουσιαστικά άρχισε τη λειτουργία της το 1992. Οι στόχοι και το όραμα της Σχολής είναι η διάχυση της γνώσης, η ανάπτυξη κριτικής σκέψης και η ενίσχυση των ικανοτήτων των φοιτητών της. Επιδιώκει επίσης την καλλιέργεια ηθικής, ορθής συμπεριφοράς και αξιών. Παρέχει στους φοιτητές τα βασικά εργαλεία και τα απαραίτητα εφόδια ώστε να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις της σύγχρονης εποχής, προσφέροντας τους τα κατάλληλα ακαδημαϊκά προσόντα που θα τους επιτρέψουν να έχουν μια επιτυχημένη σταδιοδρομία είτε στον ιδιωτικό είτε στον δημόσιο τομέα. Η Σχολή εξυπηρετεί σήμερα πάνω από 1300 φοιτητές. Η Σχολή αποτελείται από τρία τμήματα, το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Δημόσιας Διοίκησης, το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής και το Τμήμα Οικονομικών, και διαθέτει δύο ερευνητικές μονάδες, το Κέντρο Οικονομικών Ερευνών και τη Μονάδα Τραπεζικών και Χρηματοοικονομικών Μελετών.

Collections in this community

Recent Submissions

 • Doctoral Thesis  

  A study of complex transaction phenomena related to actor’s co-creation within modern market ecosystems 

  Katsifaraki, Georgia D. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης / University of Cyprus, Faculty of Economics and Management, 2022-04)
  Στην τρέχουσα διδακτορική διατριβή, η συγγραφέας προτείνει τρία ξεχωριστά άρθρα που συνδέονται μεταξύ τους υπό την ιδέα της συν-δημιουργίας αξίας σε ένα οικοσύστημα αγοράς, χρησιμοποιώντας το θεωρητικό φακό της Service-Dominant ...
 • Doctoral Thesis  

  Resources and tacit collusion 

  Lykopoulos, Efthymios Ch. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης / University of Cyprus, Faculty of Economics and Management, 2022-08)
  The present dissertation consists of three chapters pertinent to the topics of natural resources and tacit collusion. In the first chapter “Authoritarian Regimes and Natural Resources” we attempt to answer whether the ...
 • Doctoral Thesis  

  Essays on the Reliability of Financial Analysts’ Products 

  Petrou, Zacharias P. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης / University of Cyprus, Faculty of Economics and Management, 2021-05)
  Η διατριβή αυτή αποτελείται από τρία κεφάλαια που εξετάζουν θέματα στη βιβλιογραφία των χρηματοοικονομικών/χρηματιστηριακών αναλυτών. Στο πρώτο κεφάλαιο εξετάζεται ο αντίκτυπος των κανονισμών NASD Rule 2711 και NYSE rule ...
 • Doctoral Thesis  

  Portfolio choice with neglected risk, political risk, and ambiguity 

  Lotfinoghabi (Lotfi), Somayyeh (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης / University of Cyprus, Faculty of Economics and Management, 2022-04)
  Η ασάφεια στα δεδομένα επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο οι επενδυτές διαφοροποιούν τα χαρτοφυλάκια τους. Σε αυτή τη διατριβή, τεκμηριώνω πτυχές μιας τέτοιας πηγής ασάφειας, δηλ. βρίσκω στοιχεία που συνάδουν με την υπόθεση ...
 • Doctoral Thesis  

  Essays on retail investors trading behavior in FX markets 

  Kaourma, Theofilia Ch. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης / University of Cyprus, Faculty of Economics and Management, 2020-01)
  Η παρούσα διδακτορική διατριβή αφορά την διερεύνηση της συμπεριφοράς των ανεξάρτητων επενδυτών στην αγορά ξένου συναλλάγματος. Συγκεκριμένα σε μια σειρά εκθέσεων εξετάζεται πρώτον, το πως το γενικό συναίσθημα που λαμβάνεται ...
 • Doctoral Thesis  

  Topics in portfolio management 

  Kallenos, Theodosis L. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης / University of Cyprus, Faculty of Economics and Management, 2019-11)
  Αυτή η διατριβή αποτελείται από τρία κεφάλαια που εξετάζουν θέματα στη βιβλιογραφία διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Συγκεκριμένα σε μια σειρά ο εκθέσεων η διατριβή εξετάζει (α) τις στρατηγικές πίσω από την επιλογή του χρόνου ...
 • Doctoral Thesis  

  Essays in financial economics : IPOs and their performance 

  Loizides, George L. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης / University of Cyprus, Faculty of Economics and Management, 2020-05)
  Η διατριβή μου επικεντρώνεται στην εξέταση της εμπειρικής ανάλυσης μεταξύ της έκδοσης πληροφορίας και της συσχέτισης της τόσο με την αποτίμηση της αξίας της εταιρείας όσο και της πρόβλεψης της απόδοσης της μετοχής της στο ...
 • Doctoral Thesis  

  The information quality of financial analyst earnings forecasts 

  Floropoulos, Nicolaos I. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης / University of Cyprus, Faculty of Economics and Management, 2020-05)
  Σε αυτή την διατριβή εξετάζω την ποιότητα της πληροφορίας των προβλέψεων κερδών των αναλυτών μελετώντας τρία διαφορετικά, αλλά συνδεόμενα θέματα στον τομέα της χρηματοοικονομικής ανάλυσης. Στο πρώτο κεφάλαιο, εξετάζω αν η ...
 • Doctoral Thesis  Open Access

  Essays on bankruptcy prediction 

  Taoushianis, Zenon A. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης / University of Cyprus, Faculty of Economics and Management, 2019-05)
  Η διατριβή εξετάζει θέματα σχετικά με την πρόβλεψη χρεωκοπίας δημόσιων εταιριών στην Αμερική και αποτελείται από τρία κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο εξετάζεται μια εναλλακτική μέθοδος πρόβλεψης χρεωκοπίας που απευθύνεται σε ...
 • Doctoral Thesis  

  Essays in behavioral finance 

  Efthymiou, Maria E. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης / University of Cyprus, Faculty of Economics and Management, 2019-11)
  Σε αυτή την διατριβή εξετάζονται οι συμπεριφορικές προκαταλήψεις των επενδυτών. Συγκεκριμένα, εξετάζεται πρώτον, κατά πόσο οι τιμές των εταιρικών ομολόγων μπορεί να επηρεάζονται και να παρεκκλίνουν από τις βασικές αρχές ...
 • Doctoral Thesis  Open Access

  Theory and evidence on talent misallocation in Europe and the United States 

  Gramozi, Almarina A. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης / University of Cyprus, Faculty of Economics and Management, 2020-05)
  Η παρούσα διατριβή αποτελείται από τρία αλληλένδετα κεφάλαια, τα οποία μελετούν τόσο θεωρητικά όσο και εμπειρικά την κακή κατανομή των ταλέντων” και τις επιπτώσεις τους στην οικονομική ανάπτυξη. Στο πρώτο κεφάλαιο, ...
 • Doctoral Thesis  Open Access

  Empirical effects of commodity and income tax reforms 

  Savva, Elena E. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης / University of Cyprus, Faculty of Economics and Management, 2018-05)
  Η παρούσα διατριβή μελετά συγκεκριμένες φορολογικές πολιτικές μεταρρυθμίσεις που έλαβαν χώρα στην Κυπριακή δημοκρατία τις τελευταίες δεκαετίες με σκοπό να εξετάσει ερευνητικά θέματα που ανέκαθεν έλκυαν το ενδιαφέρον τόσο ...
 • Doctoral Thesis  Open Access

  Expectations and monetary policy shocks 

  Eminidou, Snezana S. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης / University of Cyprus, Faculty of Economics and Management, 2019-05)
  Ο στόχος αυτής της διατριβής είναι να μελετήσω την επίδραση των διαταραχών της νομισματικής πολιτικής στις προσδοκίες των καταναλωτών και επιχειρήσεων. Το πρώτο κεφάλαιο εξετάζει πώς οι μη-αναμενόμενες αλλαγές (εκπλήξεις) ...
 • Doctoral Thesis  Open Access

  Intergenerational mobility : Econometric theory and applications 

  Konstantinidi, Antri C. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης / University of Cyprus, Faculty of Economics and Management, 2019-05)
  Ο στόχος αυτής της διατριβής είναι να μελετήσω την κοινωνική κινητικότητα χρησιμοποιώντας καινοτόμες οικονομετρικές μεθόδους που παρέχουν τόσο θεωρητική όσο και εμπειρική συμβολή στην υπάρχουσα βιβλιογραφία. Στο Κεφάλαιο ...
 • Doctoral Thesis  

  International capital mobility and taxation of multinational firms 

  Karavitis, Panagiotis I. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης / University of Cyprus, Faculty of Economics and Management, 2017-11)
  Η διατριβή αποτελείται από τρία αλληλένδετα κεφάλαια, που σχετίζονται με τη διεθνή ροή κεφαλαίου και τη διεθνή εταιρική φορολόγηση. Το πρώτο κεφάλαιο έχει τίτλο «Η επίδραση στην ευημερία λόγω ολοκλήρωσης στην αγορά κεφαλαίου ...
 • Doctoral Thesis  

  The public-private wage gap in European countries 

  Michael, Maria S. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης / University of Cyprus, Faculty of Economics and Management, 2017-05)
  Η διδακτορική διατριβή μελετά το μισθολογικό χάσμα μεταξύ εργαζομένων του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, χρησιμοποιώντας συγκρίσιμα δεδομένα για ένα μεγάλο αριθμό ατόμων και Ευρωπαϊκών χωρών (Έρευνα Εισοδημάτων και ...
 • Doctoral Thesis  Open Access

  Understanding government spending and preferences for redistribution 

  Petrou, Kyriakos P. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης / University of Cyprus, Faculty of Economics and Management, 2017-05)
  Η παρούσα διδακτορική διατριβή έχει δύο κύριους στόχους. Πρώτον, να μελετήσει τους παράγοντες που εξηγούν τις κυβερνητικές δαπάνες, και δεύτερον, να κατανοήσει το πως διαμορφώνονται οι προτιμήσεις για την αναδιανομή του ...
 • Doctoral Thesis  

  The labour supply curve revisited : a forward-falling and backward-bending specification 

  Polycarpou, Alexandros A. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης / University of Cyprus, Faculty of Economics and Management, 2017-04)
  Στην παρούσα διατριβή, η βιβλιογραφική ανασκόπηση αλλά και η μη-παραμετρική οικονομετρική ανάλυση της συμπεριφοράς των ατόμων στην αγορά εργασίας δείχνουν σημαντική ετερογένεια. Αυτή η ετερογένεια στην προσφορά εργασίας ...
 • Doctoral Thesis  Open Access

  Essays in financial economics 

  Papakyriakou, Panayiotis A. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης / University of Cyprus, Faculty of Economics and Management, 2016-12)
  Η παρούσα διατριβή αποτελείται από τρία κεφάλαια. Τα πρώτα δύο κεφάλαια είναι συνεχόμενα, στην Εμπειρική Εταιρική Χρηματοοικονομική, και συγκεκριμένα στα ταμεία προνοίας Καθορισμένων Παροχών (ΚΠ) από δημόσιες εταιρίες των ...
 • Doctoral Thesis  Open Access

  Effects of publicly funded infrastructure on chinese economy 

  Yu, Chen (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης / University of Cyprus, Faculty of Economics and Management, 2016-05)
  Από την έναρξη της Κινέζικης οικονομικής μεταρρύθμισης το 1978, η κινεζική οικονομία έχει γνωρίσει τεράστια βελτίωση. Η κυβέρνηση έχει επεκτείνει την επένδυση στο κεφάλαιο των υποδομών, από 7 δισεκατομμύρια δολάρια το 1979 ...

View more