• Article  

      Blue Energy Potential Analysis in the Mediterranean 

      Nikolaidis, Georgios; Karaolia, Andria; Matsikaris, Anastasios; Nikolaidis, Andreas; Nicolaides, Marios; Georgiou, Georgios C. (2019)
      This paper describes the status of the potential of blue energy in the Mediterranean region, with focus on the region around Cyprus. Previous studies are reviewed, the main findings of the blue energy potential analysis ...