Το Tμήμα Διοίκησης Eπιχειρήσεων και Δημόσιας Διοίκησης (ΔΕΔ) στοχεύει στην άρτια εκπαίδευση διοικητικών στελεχών που θα υπηρετήσουν επάξια σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και σε δημόσιους οργανισμούς. Βασικός αντικειμενικό σκοπός του Τμήματος Διοίκησης Eπιχειρήσεων και Δημόσιας Διοίκησης είναι: «Να πρωτοστατήσει σε διάφορους τομείς της Δημόσιας Διοίκησης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, τόσο στην Κύπρο όσο και στην ευρύτερη περιοχή, και να πετύχει διεθνή αναγνώριση ως αξιόλογο ερευνητικό κέντρο σε θέματα που εμπίπτουν σε καθένα από αυτούς τους τομείς.» Ο σκοπός αυτός μπορεί να επιτευχθεί με συστηματική προσπάθεια προς τρεις κατευθύνσεις: (α) την άρτια επιστημονική εκπαίδευση και κατάρτιση μελλοντικών διοικητικών στελεχών - εκπαιδευτική αποστολή (β) την εκπόνηση ερευνητικών προγραμμάτων με διεθνή αναγνώριση - ερευνητική αποστολή (γ) την προαγωγή της γνώσης στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο με την διοργάνωση επιμορφωτικών και άλλων προγραμμάτων - κοινωνική αποστολή.

Recent Submissions

 • Doctoral Thesis  

  A study of complex transaction phenomena related to actor’s co-creation within modern market ecosystems 

  Katsifaraki, Georgia D. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης / University of Cyprus, Faculty of Economics and Management, 2022-04)
  Στην τρέχουσα διδακτορική διατριβή, η συγγραφέας προτείνει τρία ξεχωριστά άρθρα που συνδέονται μεταξύ τους υπό την ιδέα της συν-δημιουργίας αξίας σε ένα οικοσύστημα αγοράς, χρησιμοποιώντας το θεωρητικό φακό της Service-Dominant ...
 • Doctoral Thesis  Open Access

  Essays on real options with managerial controls and optimal capital structure 

  Koussis, Nicos P. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης / University of Cyprus, Faculty of Economics and Management, 2006)
  Στη μελέτη αυτή επεκτείνουμε το θεωρητικό πλαίσιο ανάλυσης επενδύσεων με την μεθοδολογία προαιρετικών επιλογών ώστε να συμπεριλάβει επενδύσεις σε έρευνα και εκμάθυνση από πλευράς διοίκησης της εταιρείας και άλλες προσπάθειες ...
 • Doctoral Thesis  Open Access

  Option pricing using nonlinear constrained optimization on implied non-recombining trees 

  Constaninide, Eleni D. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης / University of Cyprus, Faculty of Economics and Management, 2008-04)
  Σκοπός αυτής της διατριβής είναι η δημιουργία μοντέλων για εκτίμηση των παραμέτρων ενός δυαδικού (binary) δέντρου χρησιμοποιώντας τιμές αγοράς Ευρωπαϊκών συμβολαίων δικαιωμάτων προαίρεσης (European options). Για να εκτιμήσουμε ...
 • Doctoral Thesis  Open Access

  Parametric and nonparametric funcional estimation for options pricing with applications in hedging and trading 

  Andreou, Panayiotis C. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης / University of Cyprus, Faculty of Economics and Management, 2008-04)
  Η παρούσα διδακτορική διατριβή απαρτίζεται από τέσσαρα δοκίμια. Στο πρώτο δοκίμιο συγκρίνουμε τα παραμετρικά μοντέλα τιμολόγησης Ευρωπαϊκών παράγωγων προϊόντων προαιρετικής εξάσκησης των Black και Scholes (1973) και Corrado ...
 • Doctoral Thesis  Open Access

  Essays on real options and multinationality 

  Ioulianou, Sophocles P. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης / University of Cyprus, Faculty of Economics and Management, 2012-05)
  Η παρούσα διδακτορική διατριβή ασχολείται με το ερευνητικό θέμα “Real Options και Multinationality”. Η θεωρία των “Real Options” αφορά τη χρήση μεθόδων αποτίμησης προαιρετικών δικαιωμάτων για εκτίμηση επενδύσεων και λήψη ...
 • Doctoral Thesis  Open Access

  Essays in financial economics: dividend policy 

  Theodoulou, Giorgos Fr. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης / University of Cyprus, Faculty of Economics and Management, 2008-04)
  Οι στόχοι της παρούσας διδακτορικής διατριβής είναι: 1) να εξετάσει τους παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν την μερισματική πολιτική των δημοσίων εταιρειών (το δείγμα υπό μελέτη αφορά εταιρείες εισηγμένες στα κυριότερα ...
 • Doctoral Thesis  Open Access

  Essays on cross listings 

  Louca, Christodoulou (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης / University of Cyprus, Faculty of Economics and Management, 2006-06)
  This PhD dissertation consists of three essays on cross listings: a. The Operating Performance of Exchange-Listed American Depositary Receipts. b. Cross Listing, Bonding and Corporate Governance. c. Cross Listing on U.S. ...
 • Doctoral Thesis  Open Access

  Essays in financial economics : quality, value, board composition, and executive compensation 

  Georgiou, Ifigenia (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης / University of Cyprus, Faculty of Economics and Management, 2010-08)
  Στο Δοκίμιο Ι δείχνω πως ο αριθμός των διοικητικών συμβούλων με ειδικές γνώσεις σχετικά με το κύριο αντικείμενο των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων μιας εταιρείας συνδέεται θετικά με την πιθανότητα να κερδίσει η εταιρεία ...