Show simple item record

dc.contributor.authorGüneyli, Ahmeten
dc.contributor.authorGökçebağ, Duriyeen
dc.creatorGüneyli, Ahmeten
dc.creatorGökçebağ, Duriyeen
dc.date.accessioned2019-07-24T10:46:47Z
dc.date.available2019-07-24T10:46:47Z
dc.identifier.urihttp://gnosis.library.ucy.ac.cy/handle/7/51333
dc.description.abstractIn this research, the aim is to analyse the foreign language anxiety levels of Greek Cypriot university students in Cyprus which has shown to have a substantially negative impact on performance. Foreign language anxiety can be described as a fear that appears when people have not the desired level in using a foreign language are expected to be able to use the target language without being competent in that language yet. The foreign language anxiety varieties and reasons, as well as, the ways of how to cope with foreign language anxiety are presented in the theoretical background of this research in detail. The study is descriptive, and its model is a survey. The sample of the research is chosen from University of Cyprus and 128 university students are taken as research group. The data collection tool is Horwitz et al (1986) scale which is Foreign Language Class Anxiety Scale and adopted by Aydın (1999) in Turkish. SPSS program is used and descriptive statistics like frequency, percentage, standard deviation, arithmetic mean was put in use as well. In addition, t-test and ANOVA are used to compare the anxiety level of university students. According to the results of the research, it is seen that the anxiety level of university students is moderate level which is (2.78/5). There is a meaningful difference (p<.05) of the anxiety levels of the university students in only two variables (the time limit of learning Turkish and having Turkish Cypriot friends or not).  Bu araştırmanın amacı Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen Kıbrıslı Rumların, uygulamada büyük oranda olumsuz bir etkisi olduğu saptanmış yabancı dil kaygı düzeylerini incelemektedir. Yabancı dil kaygısı, yabancı bir dili kullanmada istenen düzeyde olmayan kişilerin, hedef dile vakıf olmadan, dili kullanması beklenildiği durumlarda ortaya çıkan bir korku olarak tanımlanabilir. Araştırmanın alanyazın bölümünde yabancı dil öğrenme kaygısının ne olduğu, yabancı dil kaygı türleri ve nedenleri üzerinde durulmuş ve ayrıca yabancı dil öğrenme kaygısı ile baş etme yolları detaylı olarak açıklanmıştır. Araştırma nicel yaklaşıma uygun olarak gerçekleştirilmiştir ve betimsel niteliktedir. Araştırmanın modeli genel taramadır. Çalışma grubu ise uygun örnekleme bağlı olarak oluşturulan, Güney Kıbrıs’ta Lefkoşa’da bulunan Kıbrıs Üniversitesi’ndeki 2015 eğitim-öğretim yılında Dil Merkezi’nde seçmeli Türkçe dersi alan ve İnsani Bilimler Fakültesinde Türkoloji bölümünde öğrenim gören 128 üniversite öğrencisidir. Veri toplama aracı olarak Horwitz ve arkadaşları (1986) tarafından geliştirilen ve “Yabancı Dil Kaygı Ölçeği” adı altında Aydın (1999) tarafından Türkçeye uyarlanan ölçek kullanılmıştır. Verilerin analizinde SPSS 19 kullanılmış ve frekans, dağılım, aritmetik ortalama, t-testi ve ANOVA gibi analizler gerçekleştirilmiştir. Araştırma bulguları incelendiğinde Kıbrıslı Rum üniversite öğrencilerinin Türkçe öğrenme kaygı düzeylerinin ortalama bir değerde (2.78/5) çıktığı görülmüştür. Araştırmada yalnızca iki değişkende (Türkçe öğrenme süresi ve Kıbrıslı Türk arkadaşı olma durumu)anlamlı fark çıktığı ve p<.05 olduğu görülmüştür.tr
dc.source2018
dc.source.urihttp://www.academia.edu/36400714/Turkish_Studies_T%C3%9CRK%C3%87EY%C4%B0_YABANCI_D%C4%B0L_OLARAK_%C3%96%C4%9ERENEN_KIBRISLI_RUMLARIN_KAYGI_D%C3%9CZEYLER%C4%B0N%C4%B0N_%C4%B0NCELENMES%C4%B0
dc.subjectforeign language anxietyen
dc.subjectGreek Cypriotsen
dc.subjectGüney Kıbrısen
dc.subjectKıbrıslı Rumlar.en
dc.subjectSouth Cyprusen
dc.subjectTurkish as a foreign languageen
dc.subjectYabancı dil olarak Türkçetr
dc.subjectyabancı dil öğrenme kaygısıtr
dc.titleTürkçeyi Yabancı Dil Olarak Öğrenen Kıbrıslı Rumların Kaygı Düzeylerinin İncelenmesi  [Analyzing Anxiety Levels of Greek Cypriots Learning Turkish as a Foreign Language]tr
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/article
dc.identifier.doi10.7827/TurkishStudies.12757
dc.description.volume13
dc.description.startingpage669
dc.description.endingpage683
dc.author.facultyΣχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών / Faculty of Humanities
dc.author.departmentΚέντρο Γλωσσών / Language Centre
dc.type.uhtypeArticleen


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record