Το Tμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικών (ΛΟΧ) στοχεύει στην άρτια εκπαίδευση διοικητικών στελεχών που θα υπηρετήσουν επάξια σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και σε δημόσιους οργανισμούς. Tο Tμήμα προσφέρει ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Σπουδών, το οποίο δίνει έμφαση τόσο στην καλλιέργεια ευρείας γνώσης στους διάφορους τομείς της διοίκησης όσο και στην εξειδικευμένη κατάρτιση σε επί μέρους κλάδους. Το Πρόγραμμα Σπουδών του Tμήματος συνδυάζει διεθνώς αναγνωρισμένες αρχές στη διοίκηση με τις ιδιαιτερότητες του επιχειρηματικού περιβάλλοντος της Kύπρου και της ευρύτερης περιοχής, και δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην εφαρμογή της πληροφορικής τεχνολογίας ως μέσου υλοποίησης των στρατηγικών και τακτικών στόχων ενός οργανισμού.

Recent Submissions

 • Doctoral Thesis  

  Essays on the Reliability of Financial Analysts’ Products 

  Petrou, Zacharias P. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης / University of Cyprus, Faculty of Economics and Management, 2021-05)
  Η διατριβή αυτή αποτελείται από τρία κεφάλαια που εξετάζουν θέματα στη βιβλιογραφία των χρηματοοικονομικών/χρηματιστηριακών αναλυτών. Στο πρώτο κεφάλαιο εξετάζεται ο αντίκτυπος των κανονισμών NASD Rule 2711 και NYSE rule ...
 • Doctoral Thesis  

  Portfolio choice with neglected risk, political risk, and ambiguity 

  Lotfinoghabi (Lotfi), Somayyeh (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης / University of Cyprus, Faculty of Economics and Management, 2022-04)
  Η ασάφεια στα δεδομένα επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο οι επενδυτές διαφοροποιούν τα χαρτοφυλάκια τους. Σε αυτή τη διατριβή, τεκμηριώνω πτυχές μιας τέτοιας πηγής ασάφειας, δηλ. βρίσκω στοιχεία που συνάδουν με την υπόθεση ...
 • Doctoral Thesis  Open Access

  Essays on retail investors trading behavior in FX markets 

  Kaourma, Theofilia Ch. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης / University of Cyprus, Faculty of Economics and Management, 2020-01)
  Η παρούσα διδακτορική διατριβή αφορά την διερεύνηση της συμπεριφοράς των ανεξάρτητων επενδυτών στην αγορά ξένου συναλλάγματος. Συγκεκριμένα σε μια σειρά εκθέσεων εξετάζεται πρώτον, το πως το γενικό συναίσθημα που λαμβάνεται ...
 • Doctoral Thesis  

  Essays in financial economics : IPOs and their performance 

  Loizides, George L. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης / University of Cyprus, Faculty of Economics and Management, 2020-05)
  Η διατριβή μου επικεντρώνεται στην εξέταση της εμπειρικής ανάλυσης μεταξύ της έκδοσης πληροφορίας και της συσχέτισης της τόσο με την αποτίμηση της αξίας της εταιρείας όσο και της πρόβλεψης της απόδοσης της μετοχής της στο ...
 • Doctoral Thesis  

  The information quality of financial analyst earnings forecasts 

  Floropoulos, Nicolaos I. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης / University of Cyprus, Faculty of Economics and Management, 2020-05)
  Σε αυτή την διατριβή εξετάζω την ποιότητα της πληροφορίας των προβλέψεων κερδών των αναλυτών μελετώντας τρία διαφορετικά, αλλά συνδεόμενα θέματα στον τομέα της χρηματοοικονομικής ανάλυσης. Στο πρώτο κεφάλαιο, εξετάζω αν η ...
 • Doctoral Thesis  Open Access

  Essays on bankruptcy prediction 

  Taoushianis, Zenon A. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης / University of Cyprus, Faculty of Economics and Management, 2019-05)
  Η διατριβή εξετάζει θέματα σχετικά με την πρόβλεψη χρεωκοπίας δημόσιων εταιριών στην Αμερική και αποτελείται από τρία κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο εξετάζεται μια εναλλακτική μέθοδος πρόβλεψης χρεωκοπίας που απευθύνεται σε ...
 • Doctoral Thesis  Open Access

  Topics in portfolio management 

  Kallenos, Theodosis L. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης / University of Cyprus, Faculty of Economics and Management, 2019-11)
  Αυτή η διατριβή αποτελείται από τρία κεφάλαια που εξετάζουν θέματα στη βιβλιογραφία διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Συγκεκριμένα σε μια σειρά ο εκθέσεων η διατριβή εξετάζει (α) τις στρατηγικές πίσω από την επιλογή του χρόνου ...
 • Doctoral Thesis  Open Access

  Essays in financial economics 

  Papakyriakou, Panayiotis A. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης / University of Cyprus, Faculty of Economics and Management, 2016-12)
  Η παρούσα διατριβή αποτελείται από τρία κεφάλαια. Τα πρώτα δύο κεφάλαια είναι συνεχόμενα, στην Εμπειρική Εταιρική Χρηματοοικονομική, και συγκεκριμένα στα ταμεία προνοίας Καθορισμένων Παροχών (ΚΠ) από δημόσιες εταιρίες των ...
 • Doctoral Thesis  Open Access

  Golden parachutes, earnings management and information asymmetry 

  Charalambous, Charoulla M. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης / University of Cyprus, Faculty of Economics and Management, 2017-01)
  Η πρόσφατη χρηματοπιστωτική κρίση θεωρείται ότι είναι η χειρότερη χρηματοπιστωτική κρίση στην οικονομική ιστορία με αποτέλεσμα την κατάρρευση πολλών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, την κάμψη των αγορών κεφαλαίου και την ...
 • Doctoral Thesis  Open Access

  The informational role of financial analysts 

  Kopita, Anastasia-Styliani (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης / University of Cyprus, Faculty of Economics and Management, 2015-05)
  Σε αυτή την διατριβή εξετάζεται ο ρόλος των χρηματοοικονομικών αναλυτών στις κεφαλαιαγορές. Εξετάζονται τρία διαφορετικά θέματα• πρώτον, ο ρόλος των χρηματοοικονομικών αναλυτών στις κεφαλαιαγορές σε σχέση με την ύπαρξη ...