Το Τμήμα Γαλλικών και Ευρωπαϊκών Σπουδών επιδιώκει να συμβάλει στην καλλιέργεια των φοιτητών του εμπλουτίζοντας τις γνώσεις τους, ευαισθητοποιώντας τους στην ιδέα της διαπολιτισμικότητας και στον διάλογο που αναπτύσσεται γύρω από αυτή, και αναπτύσσοντας την κριτική τους σκέψη. Κατ' αυτό τον τρόπο, τους προετοιμάζει να διαδραματίσουν ενεργό και παραγωγικό ρόλο στην κοινωνία στην οποία θα ζήσουν.

Recent Submissions

 • Doctoral Thesis  

  Textes réflexifs autobiographies langagières, cheminements émotionnels : étude de cas auprès d'apprenants adultes en FLE en contexte chypriote hellénophone et allophone 

  Kounouni, Maria A. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Humanities, 2020-05)
  Βασικός σκοπός της παρούσας διδακτορικής έρευνας είναι ο εντοπισμός της δυναμικής των ποσοτικών και ποιοτικών αναγνώσεων των γραπτών και προφορικών δεδομένων μας (γραπτές και προφορικές αυτοβιογραφίες) για τη μελέτη των ...
 • Doctoral Thesis  Open Access

  La loi, la justice et la notion d'absurde dans l'œuvre d'Albert Camus 

  Theophanidi, Angelika L. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Humanities, 2019-09)
  Η σχέση μεταξύ δικαιοσύνης και παράλογου δεν είναι πάντα προφανές. Στα έργα του Albert Camus οι δύο αυτές έννοιες συνδέονται στενά. Λαμβάνοντας υπόψη τις έννοιες του νόμου, της καλοσύνης και της αξίας, ο Camus προσπαθεί ...
 • Doctoral Thesis  Open Access

  Didactique du FLE et stratégies d'apprentissage : étude de cas sur la production et l'interaction orales, réalisée auprès d'apprenants adultes et grands adolescents en contexte chypriote hellénophone 

  Christoforou, Nathalie (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Humanities, 2019-05)
  Η παρούσα έρευνα μελετά τη χρήση και εκμάθηση στρατηγικών επικοινωνίας κατά τη διάρκεια δραστηριοτήτων παραγωγής προφορικού λόγου και συνδιαλλαγής σε τάξεις Γαλλικής ως ξένης γλώσσας με ελληνοκύπριους μαθητές. Με τις ...