Το Τμήμα στοχεύει στην προώθηση της oικovoμικής επιστήμης τόσo στo τoπικό όσo και στo διεθvές επίπεδo καθώς και στη μετάδοση της γνώσης στο επιστημονικό πεδίο των διεθνών και ευρωπαϊκών οικονομικών σπουδών.

Recent Submissions

 • Doctoral Thesis  

  International capital mobility and taxation of multinational firms 

  Karavitis, Panagiotis I. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης / University of Cyprus, Faculty of Economics and Management, 2017-11)
  Η διατριβή αποτελείται από τρία αλληλένδετα κεφάλαια, που σχετίζονται με τη διεθνή ροή κεφαλαίου και τη διεθνή εταιρική φορολόγηση. Το πρώτο κεφάλαιο έχει τίτλο «Η επίδραση στην ευημερία λόγω ολοκλήρωσης στην αγορά ...
 • Doctoral Thesis  

  The public-private wage gap in European countries 

  Michael, Maria S. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης / University of Cyprus, Faculty of Economics and Management, 2017-05)
  Η διδακτορική διατριβή μελετά το μισθολογικό χάσμα μεταξύ εργαζομένων του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, χρησιμοποιώντας συγκρίσιμα δεδομένα για ένα μεγάλο αριθμό ατόμων και Ευρωπαϊκών χωρών (Έρευνα Εισοδημάτων και ...
 • Doctoral Thesis  Open Access

  Understanding government spending and preferences for redistribution 

  Petrou, Kyriakos P. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης / University of Cyprus, Faculty of Economics and Management, 2017-05)
  Η παρούσα διδακτορική διατριβή έχει δύο κύριους στόχους. Πρώτον, να μελετήσει τους παράγοντες που εξηγούν τις κυβερνητικές δαπάνες, και δεύτερον, να κατανοήσει το πως διαμορφώνονται οι προτιμήσεις για την αναδιανομή του ...
 • Doctoral Thesis  

  The labour supply curve revisited : a forward-falling and backward-bending specification 

  Polycarpou, Alexandros A. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης / University of Cyprus, Faculty of Economics and Management, 2017-04)
  Στην παρούσα διατριβή, η βιβλιογραφική ανασκόπηση αλλά και η μη-παραμετρική οικονομετρική ανάλυση της συμπεριφοράς των ατόμων στην αγορά εργασίας δείχνουν σημαντική ετερογένεια. Αυτή η ετερογένεια στην προσφορά εργασίας ...
 • Doctoral Thesis  Open Access

  Effects of publicly funded infrastructure on chinese economy 

  Yu, Chen (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης / University of Cyprus, Faculty of Economics and Management, 2016-05)
  Από την έναρξη της Κινέζικης οικονομικής μεταρρύθμισης το 1978, η κινεζική οικονομία έχει γνωρίσει τεράστια βελτίωση. Η κυβέρνηση έχει επεκτείνει την επένδυση στο κεφάλαιο των υποδομών, από 7 δισεκατομμύρια δολάρια το 1979 ...
 • Doctoral Thesis  Open Access

  Understanding international price level dispersion and price convergence 

  Glushenkova, Marina (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης / University of Cyprus, Faculty of Economics and Management, 2016-05)
  Η παρούσα διατριβή διερευνά τις διαφορές τιμών στην ΕΕ και την ύπαρξη ομάδων σύγκλισης τιμών σε όλη την υδρόγειο. Πρώτα, εξετάζουμε τους καθοριστικούς παράγοντες και την εξέλιξη της διασποράς τιμών των εμπορευμάτων σε όλη ...
 • Doctoral Thesis  Open Access

  Essays on stock and foreign exchange market linkages and equity capital flows to emerging economies 

  Matsi, Maria Ch. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης / University of Cyprus, Faculty of Economics and Management, 2015-05)
  Η διατριβή με τίτλο «Δοκίμια στις Διασυνδέσεις της Χρηματαγοράς και της Αγοράς Συναλλάγματος και Ροές Μετοχικών Κεφαλαίων στις Αναδυόμενες Οικονομίες» αποτελείται από τρία αλληλένδετα κεφάλαια που σχετίζονται με τη ...
 • Doctoral Thesis  Open Access

  Essays on financial intermediation 

  Kokas, Sotirios Ch. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης / University of Cyprus, Faculty of Economics and Management, 2014-12)
  Η διατριβή με τίτλο «Δοκίμια για τη χρηματοπιστωτική διαμεσολάβηση» αποτελείται από τρία αλληλένδετα κεφάλαια που σχετίζονται με την βιβλιογραφία της εμπειρικής τραπεζικής. Στο πρώτο κεφάλαιο εκτιμούμε το βαθμό του ...
 • Doctoral Thesis  Open Access

  Essays in applied labour economics and the environment 

  Mitsis, Pandelis A. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης / University of Cyprus, Faculty of Economics and Management, 2013-06)
  Στη διατριβή αυτή εξετάζονται δύο ξεχωριστά θέματα: οι επιπτώσεις των κατωτάτων μισθών στην Κύπρο (μια χώρα όπου η νομοθεσία περί κατωτάτου ορίου μισθοδοσίας δεν καλύπτει σημαντικό μέρους του εργατικού δυναμικού) και οι ...
 • Doctoral Thesis  Open Access

  Model uncertainty, structural breaks and policy evaluation : a financial risk management application 

  Kourouyiannis, Constantinos Ch. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης / University of Cyprus, Faculty of Economics and Management, 2012-05)
  Η τρέχουσα χρηαματοοικονομική κρίση, η οποία ξεκίνησε το 2007, ξεσπέπασε τα προβλήματα στην πρόβλεψη της διακύμανσης καθώς και άλλων μέτρων κινδύνου, όπως την Τιμή του Ρίσκου και το Αναμενόμενο Έλλειμα, όταν δε λαμβάνουμε ...
 • Doctoral Thesis  Open Access

  Economic analysis of automobile markets 

  Adamou, Adamos (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης / University of Cyprus, Faculty of Economics and Management, 2011-05)
  Η παρούσα διατριβή εστιάζεται σε τρία ερευνητικά ερωτήματα που αφορούν τις αγορές αυτοκινήτων. Για την ανάλυση των ερωτημάτων χρησιμοποιούνται ηδονικοί δείκτες τιμών και μοντέλα εκτίμησης ζήτησης για διαφοροποιημένα προϊόντα. ...
 • Doctoral Thesis  Open Access

  Economic growth, productivity and technological change 

  Ketteni, Elena (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης / University of Cyprus, Faculty of Economics and Management, 2006-06)
  Οι στόχοι της Διατριβής είναι: (1) να εξετάσει κατά πόσο συγκεκριμένοι δείκτες χρηματοοικονομικής ανάπτυξης επηρεάζουν την οικονομική μεγέθυνση με στόχο την εξακρίβωση μη γραμμικότητας στην σχέση αυτή; (2) να εξετάσει τη ...
 • Doctoral Thesis  Open Access

  Three essays on the performance of single equation cointegration estimators in finite samples 

  Christou, Christina (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης / University of Cyprus, Faculty of Economics and ManagementΠανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης, 2001)
 • Doctoral Thesis  Open Access

  A semi-parametric approach for the testing of downward wage rigidity using micro-data 

  Nearchou, Paris (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης / University of Cyprus, Faculty of Economics and Management, 2009-01)
  Η παρούσα διατριβή πραγματεύεται το θέμα της μέτρησης του βαθμού ακαμψίας στους μισθούς. Συγκεκριμένα, έχει ως πρώτο στόχο την ανάπτυξη μιας ημιπαραμετρικής οικονομετρικής μεθόδου που να επιτρέπει την εκτίμηση του βαθμού ...
 • Doctoral Thesis  Open Access

  Essays on structural change, economic takeoffs, and growth volatility 

  Stylianou, Ioanna M. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης / University of Cyprus, Faculty of Economics and Management, 2012-06)
  Το βασικό θέμα αυτής της διατριβής είναι πως οι δομικές αλλαγές στο μακροοικονομικό επίπεδο επηρεάζουν την οικονομική ανάπτυξη, όπως επίσης, και τη διακύμανση των ρυθµών οικονοµικής ανάπτυξης. Συγκεκριμένα, σε αυτή τη ...
 • Doctoral Thesis  

  Economic growth, productivity and the environment 

  Empora, Neophyta K. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης / University of Cyprus, Faculty of Economics and Management, 2011-11)
  Η παρούσα διατριβή περιλαμβάνει τρεις μελέτες που επικεντρώνονται στην σχέση μεταξύ περιβάλλοντος και παραγωγικού τομέα της οικονομίας για τις Αμερικάνικες πολιτείες. Η μορφή των σχέσεων και οι εκτιμούμενες επιδράσεις ...
 • Doctoral Thesis  Open Access

  Approaches to measuring schooling value 

  Andreou, Sophia N. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης / University of Cyprus, Faculty of Economics and Management, 2011-05)
  Η διδακτορική αυτή διατριβή επικεντρώνεται σε τρεις διαφορετικές έρευνες. Η πρώτη έρευνα μελετά πώς ο νέος δείκτης ποιότητας των σχολείων, γνωστός ως «Contextual Value Added (CVA) Indicator», επηρεάζει τις αξίες των σπιτιών ...
 • Doctoral Thesis  Open Access

  Essays in welfare growth and the gender wage gap 

  Vrachimis, Konstantinos (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης / University of Cyprus, Faculty of Economics and Management, 2011-05)
  Στην διατριβή εξετάζονται τρία ξεχωριστά θέματα: το μισθολογικό χάσμα μεταξύ ανδρών και γυναικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι παράγοντες που επηρεάζουν τον διορθωμένο ως προς την ευημερία δείκτη του ακαθάριστου εγχώριου ...