Show simple item record

dc.contributor.advisorΙωαννίδου-Κουτσελίνη, Μαίρηel
dc.contributor.authorΠαπασταύρου, Βασίλειος Π.el
dc.coverage.spatialΚύπροςel
dc.coverage.spatialCyprusen
dc.creatorΠαπασταύρου, Βασίλειος Π.el
dc.date.accessioned2021-01-18T12:27:12Z
dc.date.available2021-01-18T12:27:12Z
dc.date.issued2018-05
dc.date.submitted2018-05-17
dc.identifier.urihttp://gnosis.library.ucy.ac.cy/handle/7/61753en
dc.descriptionΠεριέχει βιβλιογραφία.el
dc.descriptionΑριθμός δεδηλωμένων πηγών στη βιβλιογραφία: 238el
dc.descriptionΔιατριβή (Διδακτορική) -- Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής, Τμήμα Επιστημών της Αγωγής, 2018.el
dc.descriptionΗ βιβλιοθήκη διαθέτει αντίτυπο της διατριβής σε έντυπη μορφή.el
dc.description.abstractΗ παρούσα έρευνα στηρίζεται στη διερεύνηση του νέου αναλυτικού προγράμματος της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης / Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη και η οποία στηρίχτηκε στο μοντέλο των πέντε αναπαραστάσεων του Goodlad (1979). Βάση του μοντέλου αυτού ένα αναλυτικό πρόγραμμα μπορεί να ειδωθεί μέσω πέντε διαφορετικών αναπαραστάσεων ως ιδεατό, επίσημο, αντιλαμβανόμενο, εφαρμοζόμενο και βιωνόμενο. Η προσπάθεια αυτή κρίνεται ως πρωτοποριακή για τα κυπριακά δεδομένα αφού το αναλυτικό πρόγραμμα μελετάται ολιστικά σε όλα τα στάδια δημιουργίας, εφαρμογής και βιώματός του. O σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν διπλός: α) η διερεύνηση της λειτουργίας και συμβατότητας των πέντε διαφορετικών αναπαραστάσεων του αναλυτικού προγράμματος κατά Goodlad (1979) όπως περιγράφηκε πιο πάνω, με βάση το αναλυτικό πρόγραμμα της Π.Ε./Ε.Α.Α., δηλαδή ποιο ήταν το ιδεατό αναλυτικό πρόγραμμα, ποιο τελικά εγκρίθηκε ως επίσημο, ποιο είναι το αντιλαμβανόμενο από τους εκπαιδευτικούς, ποιο είναι το εφαρμοζόμενο ως παρατηρήσιμη πράξη και ποιο είναι το βιωνόμενο από τους μαθητές, και β) η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του αναλυτικού προγράμματος της Π.Ε./Ε.Α.Α.Τα ερευνητικά ερωτήματα που απασχόλησαν την έρευνα ήταν τα εξής: 1. Ποιο είναι το ιδεατό αναλυτικό πρόγραμμα σύμφωνα με τους ακαδημαϊκούς και ερευνητές - ειδικούς στο αντικείμενο και υπεύθυνους για την ανάπτυξη του προγράμματος στην Π.Ε. και ποιος ο βαθμός ταύτισής του με το επίσημο αναλυτικό πρόγραμμα; 2. Ποια η φιλοσοφία και ποιες διαδικασίες ακολουθήθηκαν κατά το σχεδιασμό του αναλυτικού προγράμματος αλλά και ποιες οι προϋποθέσεις αποτελεσματικής εφαρμογής του; 3. Πώς οι εκπαιδευτικοί αντιλαμβάνονται το αναλυτικό πρόγραμμα της Π.Ε. και συγκεκριμένα ποιες θεωρούν ότι είναι οι εμφάσεις του; 4. Πώς οι εκπαιδευτικοί εφαρμόζουν το αναλυτικό πρόγραμμα; 5. Πώς οι μαθητές βιώνουν το αναλυτικό πρόγραμμα; 6. Ποιες γνώσεις στάσεις και δεξιότητες απέκτησαν οι μαθητές με την εφαρμογή του νέου επίσημου αναλυτικού προγράμματος και σε ποιο βαθμό έχουν αυτοί αποκτήσει τις δεξιότητες ενός ενεργού πολίτη; 7. Πώς ερμηνεύεται η διαφορετικότητα των αναπαραστάσεων και ποιοι παράγοντες/μεταβλητές επηρεάζουν την ταύτισή τους;Δείγμα της έρευνας απετέλεσαν τέσσερις ακαδημαϊκοί ειδικοί επί του αντικειμένου, τα τρία μέλη της συγγραφικής επιτροπής του αναλυτικού προγράμματος και είκοσι εκπαιδευτικοί δημοτικής εκπαίδευσης που διδάσκουν στη Στ τάξη με τους μαθητές των τμημάτων τους. Στις ομαδικές συνεντεύξεις συμμετείχαν 72 μαθητές ενώ στη γραπτή εξέταση 291 μαθητές. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι το επίσημο αναλυτικό πρόγραμμα ταυτίζεται σε μεγάλο βαθμό με αυτό που θεωρείται ως ιδανικό, ιδεατό από την επιστημονική κοινότητα παρόλο που οι συμμετέχοντες Ακαδημαϊκοί εξέφρασαν επιφυλάξεις κατά πόσο θα μπορούσε να εφαρμοστεί στην πράξη. Οι ανησυχίες αυτές επιβεβαιώθηκαν καθώς οι εκπαιδευτικοί δεν αντιλήφθηκαν τις εμφάσεις του αναλυτικού προγράμματος με αποτέλεσμα οι διδασκαλίες τους να μην ανταποκρίνονται στους στόχους και επιδιώξεις του αναλυτικού προγράμματος καθώς δεν αποδέχθηκαν την ελευθερία που τους παρέχει το ανοικτού τύπου Α.Π.. Επιπλέον οι μαθητές δε φάνηκε ότι βιώνουν τα όσα το αναλυτικό πρόγραμμα προνοεί και εκτός αυτού απέτυχαν σε γραπτό δοκίμιο το οποίο ήταν δομημένο ώστε να ελέγχει το βαθμό επίτευξης σημαντικών δεξιοτήτων όπως αναφέρονται από αυτό. Σημαντική ανακάλυψη είναι ότι εκτός των πέντε αναπαραστάσεων που εισηγείται το μοντέλο του Goodlad (1979) φάνηκε ότι υπάρχει και μια έκτη διάσταση, αυτή του πώς οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί βιώνουν το αναλυτικό πρόγραμμα.el
dc.description.abstractThis research is based on the exploration of the new Environmental Education / Education for Sustainable Development curriculum, which was based on Goodlad's (1979) model of five representations. Based on this model, a curriculum can be viewed through five different representations as ideal, formal, perceived, applied and abusive. This effort is considered pioneering for Cypriot data as the curriculum is studied holistically at all stages of its creation, implementation and existence. The purpose of the present study was twofold: a) to investigate the function and compatibility of the five different representations of Goodlad's curriculum (1979) as described above, based on the EC / EAA curriculum. , which was the ideal curriculum, what was finally approved as official, what is the perceived by the teachers, what is being applied as an observable act and what is the pupil-bred, and b) the evaluation of the results of the curriculum EE / EAA. The research questions that dealt with the research were as follows: 1.What is the ideal curriculum according to the scholars and researchers - specialists in the subject and responsible for the program development in the HE and what is his / her degree of identification with the formal curriculum? 2.What philosophy and what procedures were followed in planning the curriculum and what are the conditions for its effective implementation? 3.How teachers perceive the curriculum of the HE and in particular, what do they think are his accents? 4.How do teachers apply the curriculum? 5.How do students experience the curriculum? 6.What attitudes and skills did pupils acquire with the implementation of the new formal curriculum and to what extent did they acquire the skills of an active citizen? 7.How is the diversity of representations interpreted and what factors / variables affect their identity? A sample of the survey consisted of four academic experts on the subject, the three curriculum curriculum members and twenty primary school teachers who teach in the sixth class with students in their departments. 72 students participated in the group interviews, while 291 pupils attended the written examination. The results of the survey showed that the formal curriculum is largely identical to what is considered ideal, ideally by the scientific community, although the academics have expressed doubts as to whether it could be applied in practice. These concerns were confirmed as teachers did not understand the importance of the curriculum, so their teachings did not meet the curriculum's objectives and aspirations as they did not accept the freedom of the open-ended AP. Moreover, the students did not seem that they are experiencing what the curriculum provides and besides failed in a written essay that was structured to control the degree of achievement of important skills as it is mentioned. A major discovery is that apart from the five representations introduced by Goodlad's model (1979), there appeared to be a sixth dimension, that of how teachers themselves experience the curriculum.en
dc.format.extentxviii, 599 σ. : εικ. ; 30 εκ.el
dc.language.isogreen
dc.publisherΠανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής / University of Cyprus, Faculty of Social Sciences and Education
dc.subject.lcshGoodlad, John I.en
dc.subject.lcshCurriculum evaluation -- Cyprusen
dc.subject.lcshEnvironmental education -- Curricula -- Cyprusen
dc.subject.lcshEducation -- Curricula – Cyprusen
dc.subject.lcshEnvironmental sciences -- Study and teaching (Elementary) -- Cyprusen
dc.titleΟ ρόλος των διαφορετικών αναπαραστάσεων του αναλυτικού προγράμματος κατά Goodlad : διερευνώντας το νέο αναλυτικό πρόγραμμα της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης/εκπαίδευσης για την αειφόρο ανάπτυξη στην Κύπροel
dc.title.alternativeThe role of the different curriculum representations according to Goodlad. Exploring the new Environmental Education / Training for Sustainable Development curriculum in Cyprusen
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesisen
dc.contributor.committeememberΚυριακίδης, Λεωνίδαςel
dc.contributor.committeememberΦιλίππου, Σταυρούλαel
dc.contributor.committeememberΣπινθουράκη, Ιουλία – Αθηνάel
dc.contributor.committeememberΣακελλαρίου, Μαρίαel
dc.contributor.committeememberKyriakides, Leonidasen
dc.contributor.committeememberPhilippou, Stavroulaen
dc.contributor.committeememberSpinthourakis, Julia-Athenaen
dc.contributor.committeememberSakellariou, Mariaen
dc.contributor.departmentΠανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής, Τμήμα Επιστημών της Αγωγήςel
dc.contributor.departmentUniversity of Cyprus, Faculty of Social Sciences and Education, Department of Educationen
dc.subject.uncontrolledtermΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑel
dc.subject.uncontrolledtermΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗel
dc.subject.uncontrolledtermΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗel
dc.subject.uncontrolledtermΜΟΝΤΕΛΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ GOODLADel
dc.subject.uncontrolledtermΠΩΣ ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΤΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑel
dc.subject.uncontrolledtermΠΩΣ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΒΙΩΝΟΥΝ ΤΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑel
dc.subject.uncontrolledtermΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗel
dc.subject.uncontrolledtermΑΝΟΙΚΤΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑel
dc.subject.uncontrolledtermCURRICULUMen
dc.subject.uncontrolledtermENVIRONMENTAL EDUCATIONen
dc.subject.uncontrolledtermCURRICULUM MODEL GOODLADen
dc.subject.uncontrolledtermIDEAL, FORMAL, PERCEIVED, OPERATIONAL, EXPERIENTIALen
dc.subject.uncontrolledtermHOW EDUCATORS PERCEIVE THE CURRICULUMen
dc.subject.uncontrolledtermHOW STUDENTS EXPERIENCE THE CURRICULUMen
dc.subject.uncontrolledtermSTUDENTS OUTCOMES ON ENVIRONMENTAL EDUCATION SUBJECTen
dc.subject.uncontrolledtermOPEN, LOOSE CURRICULUMen
dc.identifier.lcLB1570.P37 2018en
dc.author.facultyΣχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής / Faculty of Social Sciences and Education
dc.author.departmentΤμήμα Επιστημών της Αγωγής / Department of Education
dc.type.uhtypeDoctoral Thesisen
dc.rights.embargodate2026-12-31
dc.contributor.orcidΙωαννίδου-Κουτσελίνη, Μαίρη [0000-0002-6738-6222]


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record