Show simple item record

dc.contributor.advisorΜιχαήλ, Αιμίλιοςel
dc.contributor.advisorΦιλοκύπρου, Μαρίαel
dc.contributor.authorFallahnejad, Mahniaen
dc.coverage.spatialΚύπροςel
dc.creatorFallahnejad, Mahniaen
dc.date.accessioned2022-06-09T10:04:28Z
dc.date.available2022-06-09T10:04:28Z
dc.date.issued2022-06-02
dc.identifier.urihttp://gnosis.library.ucy.ac.cy/handle/7/65280en
dc.description.abstractΗ παρούσα διπλωματική εργασία διαπραγματεύεται το θέμα ένταξης ενός κτιριακού συγκροτήματος σε ένα ευαίσθητο τοπίο με μεταβαλλόμενη στάθμη νερού η οποία στόχο έχει την εξυπηρέτηση, κυρίως, των υφιστάμενων δραστηριοτήτων. Χώρο μελέτης αποτελεί η Τεχνητή λίμνη Κούρη στην επαρχία Λεμεσού της οποίας η κατασκευή ξεκίνησε το 1984 και ολοκληρώθηκε το 1988. Αυτό το γεγονός είχε ως αποτέλεσμα όχι μόνο την αλλαγή στο τοπίο και τα οικοσυστήματα του, αλλά δημιούργησε ταυτόχρονα νέες συνθήκες για τα γύρο χωριά. Πιο συγκεκριμένα, λόγω της δημιουργίας της λίμνης, ο οικισμός Άλασσα, ο οποίος βρισκόταν στο χώρο του φράγματος, μεταφέρθηκε σε υψηλότερο σημείο. Οι συνθήκες άλλαξαν και για τα χωριά που βρίσκονται γύρω από το φράγμα αφού έχουν πλέον άμεση πρόσβαση σε μια μόνιμη πηγή νερού. Τα χωριά αυτά, που ξαφνικά βρέθηκαν να είναι κοντά στο φράγμα, δεν έχουν αφομοιώσει ακόμη στην κουλτούρα και στην καθημερινότητά τους το στοιχείο του νερού και δεν έχουν επωφεληθεί από αυτή την κατασκευή. Εντούτοις, έχουν αρχίσει να εμφανίζονται κάποια προγράμματα και δραστηριότητες στο χώρο του φράγματος όπως ψάρεμα, κωπηλασία, περπάτημα, ποδηλασία κ.ά. Ο στόχος της διπλωματικής μου είναι με την εγκατάσταση ενός κέντρου αναψυχής στο χώρο να ενδυναμωθούν οι υφιστάμενες δραστηριότητες και να οργανωθούν με τρόπο ώστε να δημιουργηθούν συνθήκες πλεονεκτήματος για τις κοινότητες που ξαφνικά βρέθηκαν δίπλα στο υγρό στοιχείο. Η προτεινόμενη κτιριακή μονάδα που θα ενταχθεί στο χώρο, θα είναι άμεσα σχετιζόμενη με το στοιχείο του νερού και το ανάγλυφο στοιχείο του εδάφους, εμπλέκοντας τους κατοίκους των γύρω χωριών αλλά και τους τουρίστες, επιδιώκοντας την εισαγωγή ενός νέου κύκλου οικονομίας, μέσω δραστηριοτήτων αναψυχής. Εν κατακλείδι, θα απευθύνεται κυρίως σε άτομα της εξερεύνησης που λατρεύουν τον διάλογο με τη φύση και επιθυμούν να απομακρυνθούν για μικρό χρονικό διάστημα από την καθημερινότητά τους στην πόλη.el
dc.description.abstractThe present dissertation discusses the issue of integrating a building complex in a sensitive landscape with changing water level which aims to serve, mainly, the existing activities. The Study area is Kouris Dam in the province of Limassol, the construction of which began in 1984 and was completed in 1988. This event not only made changes in the landscape and its ecosystems, but at the same time created new conditions for the surrounding villages. More specifically, due to the creation of the lake, the settlement of Alassa, which was located in the area of ​​the dam, was moved to a higher point. Conditions have also changed for the villages around the dam as they now have direct access to a permanent water source. These villages, which were suddenly found to be close to the dam, have not yet assimilated the element of water in their culture and daily life and have not benefited from this construction. However, some programs and activities have started to appear in the area of ​​the dam such as fishing, rowing, walking, cycling etc. The aim of my dissertation is to set up a leisure center on the site to strengthen existing activities and to organize them in such a way as to create conditions of benefit for the communities that suddenly are next to the liquid element. The proposed building unit that will be integrated in the area, will be directly related to the water element and the terrestrial element, involving the residents of the surrounding villages and tourists, seeking the introduction of a new cycle of economy, through leisure activities. In conclusion, it will be addressed mainly to people of exploration who love dialogue with nature and want to get away for a short time from their daily life in the city.en
dc.language.isogreen
dc.publisherΠανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Engineering
dc.rightsCC0 1.0 Universal*
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen
dc.rightsOpen Accessen
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/*
dc.titleBetween Land and Wateren
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesisen
dc.contributor.committeememberΜιχαήλ, Αιμίλιοςel
dc.contributor.committeememberΦιλοκύπρου, Μαρίαel
dc.contributor.committeememberΠαπαδόπουλος, Γιάννηςel
dc.contributor.committeememberΣοφοκλέους, Παύλοςel
dc.contributor.departmentΤμήμα Αρχιτεκτονικής / Department of Architecture
dc.subject.uncontrolledtermΤΕΥΧΟΣel
dc.subject.uncontrolledtermAΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗel
dc.subject.uncontrolledtermΔΙΠΛΩΜΑel
dc.subject.uncontrolledtermΕΡΓΑΣΙΕΣel
dc.subject.uncontrolledtermΕΡΓΑΣΙΑel
dc.subject.uncontrolledtermΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣel
dc.subject.uncontrolledtermARCHITECTUREen
dc.subject.uncontrolledtermTHESISen
dc.subject.uncontrolledtermDIPLOMAen
dc.subject.uncontrolledtermDISSERTATIONen
dc.author.facultyΠολυτεχνική Σχολή / Faculty of Engineering
dc.author.departmentΤμήμα Αρχιτεκτονικής / Department of Architecture
dc.type.uhtypeMaster Thesisen
dc.contributor.orcidΜιχαήλ, Αιμίλιος [0000-0001-8604-1054]
dc.contributor.orcidΦιλοκύπρου, Μαρία [0000-0002-3867-7127]


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

CC0 1.0 Universal
Except where otherwise noted, this item's license is described as CC0 1.0 Universal