• Doctoral Thesis  Open Access

   Synthesis, characterization and applications of novel magneto-responsive and pH-responsive polymer-based materials 

   Papaphilippou, Petri Chr. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Engineering, 2010-12)
   Η παρούσα εργασία στοχεύει κυρίως στην σύνθεση και χαρακτηρισμό καινοτόμων μαγνητο-αποκρινόμενων υλικών και νανομεταφορέων φαρμάκων με ικανότητα απόκρισης σε μεταβολές στο pH. Μία νέα σειρά αδρομερών συμπολυμερών του τύπου ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   A haptic-interface based system for the upper-limb rehabilitation of people with multiple sclerosis 

   Xydas, Evagoras G. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Engineering, 2011-05)
   Για να παρέχει πλήρη και εξειδικευμένη θεραπεία για τα άτομα με πολύπλοκες νευρολογικές βλάβες, όπως είναι τα άτομα με ΣΚΠ, ένα σύστημα αποκατάστασης θα μπορούσε να εκμεταλλεύεται την ικανότητα των ρομποτικών συστημάτων ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   Organic-inorganic hybrid materials combining metal nanoparticles and functional amphiphilic diblock copolymers. Synthesis, characterization and experimental investigation of their nonlinear optical properties 

   Demetriou, Maria G. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Engineering, 2011-12)
   Η παρούσα εργασία στοχεύει κυρίως στη σύνθεση, χαρακτηρισμό και μελέτη των μη-γραμμικών οπτικών ιδιοτήτων καινοτόμων οργανικών-ανόργανων υβριδικών υλικών βασισμένων σε λειτουργικά αδρομερή συμπολυμερή και νανοσωματίδια ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   Nematic liquid crystal film in the presence of corrosion as a novel method for corrosion sensing 

   Kossivas, Fotios (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Engineering, 2012-01)
   Όπως είναι γνωστό, η ανάγκη για την ανίχνευση της οξείδωσης είναι σημαντική αναλογιζόμενοι το υψηλό οικονομικό κόστος, τους ανθρώπινους τραυματισμούς και την μόλυνση που διεθνώς αντιμετωπίζεται κάθε χρόνο λόγω της ύπαρξης ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   Three-dimensional direct numerical simulations of hydrodynamic and magnetohydrodynamic flows over an obstacle in a confined geometry 

   Kanaris, Nicolas A. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Engineering, 2012-12)
   Στην παρούσα διατριβή παρουσιάζεται η υδροδυναμική και μαγνητοϋδροδυναμική ροή που αναπτύσσεται γύρω από ένα κύλινδρο κυκλικής διατομής, σε γεωμετρίες περιορισμένες από σταθερά τοιχώματα. Η επίδραση του περιορισμού της ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   Synthesis of reactive structures by ball milling and ultrasonic consolidation 

   Hadjiafxenti, Anastasia G. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Engineering, 2013-01)
   Πηγές ενέργειας στη νανο- και στη μικο- κλίμακα έχουν ελκύσει το ενδιαφέρον ως πιθανά ικανά εργαλεία στη νανοκατασκευστική και μικροκατασκευαστική. Υπερλεπτά πολύστρωματικά υμένια (ΠΥ) χρησιμοποιούνται σαν νανοθερμικές ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   Nanocomposite materials with enhanced thermoelectric properties 

   Papageorgiou, Chrysi M. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Engineering, 2013-06)
   Στην παρούσα διδακτορική διατριβή περιγράφονται και αναλύονται οι θερμοηλεκτρικές ιδιότητες νανοσύνθετων υλικών που έχουν ως βάση το PbTe και το LaCoO3. Δεδομένου ότι ένα μεγάλο μέρος της ενέργειας που χρησιμοποιείται ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   Continuous Structural Health Monitoring under varying environmental and operational conditions using wavelet transform modulus maxima decay lines similarity 

   Tjirkallis, Andreas G. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Engineering, 2013-12)
   Κατά τη διάρκεια των τελευταίων τριών δεκαετιών, έχουν αυξηθεί οι απαιτήσεις για την ανάπτυξη και χρήση συστημάτων παρακολούθησης ομαλής λειτουργίας διαφόρων μηχανολογικών συστημάτων και κατασκευών. Στην πραγματικότητα ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   Ultrasound enhanced drug delivery : pressure and temperature activation approaches 

   Mannaris, Christoforos (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Engineering, 2014-06)
   Η μεταφορά φαρμάκων με υπέρηχους αποσκοπεί στη βελτίωση της θεραπευτικής αποτελεσματικότητας με την αύξηση της μετάδοσης φαρμάκων και τη μείωση των παρενεργειών. Νέοι αγωγοί φαρμάκων έχουν τη δυνατότητα απελευθέρωσης του ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   Ανάπτυξη και χαρακτηρισμός πυριτιδίων για θερμοηλεκτρικές εφαρμογές 

   Ιωάννου, Μαρία Σ. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Engineering, 2014-12)
   Στις μέρες μας είναι πρόκληση η ανάκτηση της «χαμένης» ενέργειας μιας και η ενέργεια είναι ένα από τα σημαντικότερα παγκόσμια προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Τις τελευταίες δεκαετίες, το ενδιαφέρον στη θερμοηλεκτρική ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   Fabrication, characterization and applications of electrospun polymer-based nanocomposite membranes 

   Savva, Ioanna S. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Engineering, 2014-12)
   Η παρούσα διδακτορική διατριβή επικεντρώνεται στην παρασκευή (με τη μέθοδο της ηλεκτρόκλωσης), το χαρακτηρισμό και τις εφαρμογές καινοτόμων πολυμερικών ινωδών μεμβρανών. Συγκεκριμένα παρασκευάστηκαν διαφορετικά είδη ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   Ποσοτική και ποιοτική αξιολόγηση της επαγγελματικής έκθεσης σε κραδασμούς και ποσοτικοποίηση της αβεβαιότητας 

   Βαζούρας, Αθανάσιος Χ. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Engineering, 2015-12)
   Οι κραδασμοί αποτελούν φυσικό παράγοντα επαγγελματικής έκθεσης με αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία των εργαζομένων που έχουν αποτυπωθεί σε Διεθνή Πρότυπα και Ευρωπαϊκή Οδηγία. Η απόκριση του καθήμενου ανθρώπινου σώματος ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   Growth by pulsed laser deposition and characterization of transition metal oxide thin films for potential use in novel applications 

   Σβούκης, Ευθύμιος Χ. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Engineering, 2015-05)
   Η τεχνολογία αιχμής χρειάζεται νέα «εξωτικά» υλικά που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν στην περαιτέρω σμίκρυνση των ηλεκτρονικών κυκλωμάτων καθώς και την αύξηση των λειτουργιών τους. Τα οξείδια μετάλλων μετάπτωσης απέκτησαν ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   Polymer nanocomposites prepared by ultrasonic welding 

   Christophidou, Anna Ch. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Engineering, 2015-08)
   Ο κύριος στόχος της παρούσας διδακτορικής διατριβής είναι η ανάπτυξη και ο χαρακτηρισμός μιας νέας τεχνολογίας, βασισμένη στη συγκόλληση υπερήχων, για την κατασκευή νανοσύνθετων φύλλων πολυμερών (ραφών) που αποτελούνται ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   Ultrasound-mediated, image-guided approaches for drug delivery in a machine perfused pig liver 

   Keravnou, Christina P. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Engineering, 2015-09)
   Οι ιατρικοί υπέρηχοι σε συνδυασμό με τα σκιαγραφικά υπερήχων (μικροφυσαλλίδες) και τη χορήγηση φαρμάκων έχουν μεγάλες προοπτικές για την αντιμετώπιση σοβαρών παθήσεων, αφού υπόσχονται αυξημένη αποτελεσματικότητα των φαρμάκων ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   Methods and algorithms for the quantification of blood flow in the microcirculation with contrast enhanced ultrasound 

   Christophides, Damianos P. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Engineering, 2015-11)
   Η υπερηχογραφία με σκιαγραφικές ουσίες [Dynamic Contrast-Enhanced Ultrasound (DCEUS)] παρέχει σημαντικές δυνατότητες σαν κλινικό εργαλείο για την ανάλυση και ποσοτικοποίηση της αιμάτωσης των ιστών καθώς και για την κατανόηση ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   Development and evaluation of a novel dynamic impact and sliding wear test (DIST) 

   Epaminonda, Panos N. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Engineering, 2015-12)
   Στη διατριβή αυτή, παρουσιάζεται η αρχή λειτουργίας μιας νέας μεθόδου τριβολογικών δοκιμών για αξιολόγηση επικαλυμένων και μη επιφανειών υπό συνθήκες σύνθετης/ συνδιασμένης φόρτισης. Το κύριο χαρακτηριστικό της μεθόδου ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   Structure-based turbulence models : inclusion of additional physics and development of improved engineering closures 

   Panagiotou, Constantinos F. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Engineering, 2016-01)
   Τα δομικά μοντέλα (SBMs) περιέχουν πληροφορίες σχετικά με τη δομή της τύρβης, πληροφορίες οι οποίες χρειάζονται για τη σωστή πρόβλεψη των πολύπλοκων και ασταθών τυρβώδων ροών. Μολονότι τα δομικά μοντέλα έχουν χρησιμοποιηθεί ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   Re-engineering the tumor microenvironment to improve therapy 

   Mpekris, Fotios A. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Engineering, 2016-10)
   Οι καρκινικοί όγκοι με την ανάπτυξη τους δημιουργούν εξωτερικές τάσεις οι οποίες προκαλούν παραμόρφωση στους ιστούς που τον περιβάλλουν και συμπιέζουν τα αιμοφόρα αγγεία και τα λεμφαγγεία. Με τη συμπίεση των λεμφαγγείων, ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   Extensions to structure-based turbulence theory and models, with applications to internal and simple biological flows 

   Stylianou, Fotos S. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Engineering, 2016-12)
   Η Θεωρία Δομής της Τύρβης (ΘΔΤ) αποτελεί ένα ολοκληρωμένο μαθηματικό πλαίσιο, όπου η ποσοτικοποίηση των ποικίλων πτυχών των συνεκτικών δομών της τύρβης επιτυγχάνεται μέσω των Τανυστών Δομής της Τύρβης (ΤΔΤ). Αυτή η θεωρία ...