• Doctoral Thesis  Open Access

   Localization and tracking in wireless networks for fault tolerance and device diversity 

   Laoudias, Christos I. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Engineering, 2014-05)
   Η αντίληψη της θέσης αποτελεί το βασικό πυλώνα για μια μεγάλη ποικιλία υπηρεσιών που αναμένονται ή χρησιμοποιούνται ήδη στην εποχή του φορητού και διάχυτου υπολογισμού. Αυτές οι υπηρεσίες εκτείνονται από κρίσιμες εφαρμογές ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   Stereo vision hardware architectures for real-time depth computation in embedded vision applications 

   Ttofi, Christos S. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Engineering, 2014-05)
   Η ανάκτηση του βάθους, δηλαδή της απόστασης ενός αντικειμένου από μία διάταξη καμερών, μέσω υπολογιστικών συστημάτων στερεοσκοπικής όρασης, αναμένεται να οδηγήσει σε μια ραγδαία ανάπτυξη νέων εφαρμογών στα ενσωματωμένα ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   Nonanticipative information theory 

   Kourtellaris, Christos K. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Engineering, 2014-06)
   Η κλασσική θεωρία πληροφορίας χρησιμοποιεί την αμοιβαία πληροφορία για να ορίσει τη χωρητικότητα των καναλιών και τη συμπίεση των πηγών πληροφορίας. Για κανάλια και πηγές χωρίς μνήμη και ανατροφοδότηση, το μέτρο αυτό μπορεί ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   Design of novel metal nanostructures for biological and biomedical applications 

   Angelidou, Myria M. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Engineering, 2014-06)
   Τα μεταλλικά νανοσωματίδια βρίσκονται στο επίκεντρο έντονου ερευνητικού ενδιαφέροντος λόγω των μοναδικών οπτικών ιδιοτήτων τους. Μέχρι τώρα, διάφορα δημοσιεύματα έχουν καλύψει τη σύνθεση, τροποποίηση, και εφαρμογές των ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   Accelerating bioinformatics and biomedical applications via massively parallel and reconfigurable systems 

   Papadopoulos, Agathoklis I. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Engineering, 2014-12)
   Οι συνεχείς προσπάθειες για βελτίωση της παρεχόμενης ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης μέσω καλύτερων τεχνικών διάγνωσης, παρακολούθησης και θεραπείας και κατά συνέπεια της βελτίωσης του βιοτικού επιπέδου της σύγχρονης κοινωνίας, ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   A fluoroscopic cancer screening capsule for the small intestine 

   Demosthenous, Panayiota M. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Engineering, 2014-12)
   Η πρόωρη ανίχνευση καρκίνου είναι σημαντική για την επιτυχή θεραπεία και επιβίωση του θεράποντα. Ένα όργανο του πεπτικού συστήματος που αποτελεί πρόκληση ως προς την ανίχνευση πρώιμων καρκινωμάτων, είναι το λεπτό έντερο, ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   Extremum problems with total variation distance metric on the space of probability measures and applications 

   Τζωρτζής, Ιωάννης Α. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Engineering, 2015-03)
   Η βελτιστοποίηση προβλήματων με ακρότατα που χρησιμοποιούν ως μετρική απόστασης την ολική κύμανση στο χώρο των μέτρων πιθανοτήτων είναι θεμελιώδους σημασίας στον στοχαστικό έλεγχο, στη θεωρία πληροφορίας και της επικοινωνίας, ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   A filtering approach for fault diagnosis of nonlinear uncertain systems 

   Keliris, Christodoulos K. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Engineering, 2015-04)
   Αυτή η διατριβή προτείνει μια καινοτόμα μέθοδο διάγνωσης σφαλμάτων, μέσω γραμμικών φίλτρων, για μη γραμμικά συστήματα με μη ακριβή μοντελοποίηση και κάτω από την ύπαρξη θορύβου στις μετρήσεις. Στις περισσότερες πρακτικές ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   PV system models for assessing the voltage quality behaviour of voltage quality behaviour of distribution grids in the presence of high PV penetration levels 

   Patsalides, Minas S. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Engineering, 2015-05)
   Τα τελευταία χρόνια, η αυξανόμενη ανησυχία για τις κλιματικές αλλαγές και η φιλελευθεροποίηση της αγοράς ενέργειας έχουν δημιουργήσει τις κατάλληλες προϋποθέσεις για προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Ειδικότερα σε ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   Design and implementation of quad-band microwave devices using the negative refractive index transmission-line technique 

   Papanastasiou, Andreas K. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Engineering, 2015-05)
   Ο όρος Μεταϋλικά, χρησιμοποιείται για την περιγραφή τεχνητών, σύνθετων, περιοδικών δομών με μέγεθος μικρότερο του μήκους κύματος, οι οποίες έχουν ασυνήθιστες ηλεκτρομαγνητικές ιδιότητες, δηλαδή ταυτόχρονα αρνητική (διηλεκτρική ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   Distributed fault tolerant control and communication for interconnected systems 

   Panagi, Panagiotis Ch. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Engineering, 2015-05)
   Ο έλεγχος πολύπλοκων συστημάτων μεγάλης κλίμακας με τη χρήση ενός κεντρικού ελεγκτή προϋποθέτει υψηλές υπολογιστικές και επικοινωνιακές απαιτήσεις, γεγονός που καθιστά απαγορευτική την υλοποίηση τους στην πράξη. Ως εκ ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   High-performance, low-power integrated reference circuits and reference circuits for space applications 

   Andreou, Charalambos M. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Engineering, 2015-05)
   Στο πραγματικό κόσμο, η φύση όπως και η αντίληψη αλλά και η νόηση είναι κατεξοχήν αναλογικές διαδικασίες. Για να υπάρξει δυνατότητα αλλιλεπίδρασης μεταξύ του πραγματικού και του ψηφιακού κόσμου, είναι απαραίτητο οι ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   Real-time monitoring of power systems through a hybrid state estimator using synchronized measurements 

   Asprou, Markos Ch. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Engineering, 2015-05)
   Η εφαρμογή της τεχνολογίας συγχρονισμένων μετρήσεων (ΤΣΜ) συνέβαλε στην έναρξη μιας νέας εποχής για τις εφαρμογές που είναι υπεύθυνες για την παρακολούθηση και τον έλεγχο των συστημάτων ηλεκτρικής ισχύος. Συγκεκριμένα, η ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   Design and analysis of novel routing protocols for vehicular delay tolerant networks 

   Sidera, Anna A. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Engineering, 2015-09)
   Σε αυτή τη διατριβή προτείνουμε δύο πρωτόκολλα δρομολόγησης για ασύρματα δίκτυα με ανοχή στην καθυστέρηση. Στο πρώτο μέρος της διατριβής παρουσιάζουμε το πρωτόκολλο Delay Tolerant Firework Routing (DTFR), ένα πρωτόκολλο ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   Life-cycle loss evaluation and Total Ownership Cost of transformers in vertically-integrated and decentralized energy systems integrating renewable energy sources 

   Lazari, Antonis L. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Engineering, 2016-04)
   Η οικονομική αξιολόγηση της επένδυσης σε κάποιο μετασχηματιστή, βασισμένη στη μέθοδο Συνολικού Κόστους Ιδιοκτησίας (ΣΚΙ - $), σκοπό έχει να επιδείξει τις άμεσες και έμμεσες δαπάνες του αντίστοιχου μετασχηματιστή προς στον ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   Synchronization and control methods for advancing the grid side converter of Renewable Energy Sources 

   Hadjidemetriou, Lenos C. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Engineering, 2016-05)
   Η αύξηση στην τιμή καθώς και το περιβαλλοντικό αντίκτυπο των ορυκτών καυσίμων έχουν εγείρει το ενδιαφέρον για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ), ειδικά όσο αφορά τις ανεμογεννήτριες και τα φωτοβολταϊκά συστήματα. Η ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   Design and analysis of novel routing protocols for vehicular delay tolerant networks 

   Stavrou, Demetris (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Engineering, 2016-05)
   Τα κινούμενα ρομπότ, ως η μετέπειτα γενεά των βιομηχανικών ρομπότ που έχουν εκμοντερνίσει την βιομηχανία, έχουν εισαγάγει τεράστιες ευκαιρίες τεχνολογικής ανάπτυξης στον σύγχρονο κόσμο. Με εφαρμογές που εκτείνονται από το ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   Extremum problems of directed information 

   Stavrou, Photios A. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Engineering, 2016-05)
   Τα κλασσικά μέτρα θεωρίας της πληροφορίας που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό της χωρητικότητας του καναλιού και της συμπίεσης της πληροφορίας με απώλειες, ορίζονται μέσω της αμοιβαίας πληροφορίας. Για επικοινωνιακά ...
  • Doctoral Thesis  

   Fabrication and characterization of memristive devices for bioinspired applications 

   Kyriakides, Evripides Ch. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Engineering, 2016-10)
   Οι συσκευές μνημοαντίστασης προτάθηκαν αξιωματικά το 1971 και απαντήθηκαν για πρώτη φορά το 2008, παρόλο που έχουν υπάρξει για πολύ μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Κυκλώματα προσομοίωσης συσκευών μνημοαντίστασης είχαν χτιστεί ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   State estimation in logical and stochastic discrete event systems 

   Keroglou, Christoforos E. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Engineering, 2016-12)
   Η παρούσα διδακτορική διατριβή μελετά τη διαδικασία της εκτίμησης κατάστασης (state estimation) σε πολύπλοκα διασυνδεδεμένα συστήματα, τα οποία μοντελοποιούνται σαν συστήματα διακριτών γεγονότων (discrete event systems) ή ...