• Doctoral Thesis  Open Access

   High quality test pattern generation techniques for digital VLSI circuits 

   Neophytou, Stelios N. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Engineering, 2009-04)
   Η εξέλιξη της τεχνολογίας ολοκλήρωσης επέτρεψε την υλοποίηση ολοκληρωμένων κυκλωμάτων (μικροτσίπ) με εκπληκτικές δυνατότητες. Η δραματική αύξηση της πολυπλοκότητας των ολοκληρωμένων, πολλές φορές δυσανάλογα ως προς το ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   Distributed event detection and localization in wireless sensor networks 

   Michaelides, Michalis (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Engineering, 2009-05)
   Αυτή η διατριβή επικεντρώνεται στην κατανεμημένη ανίχνευση και εντοπισμό της εστίας ενός συμβάντος σε Ασύρματα Δίκτυα Αισθητήρων (ΑΔΑ). Οι κόμβοι αισθητήρες είναι συνήθως μικρές σε μέγεθος, απλές και φτηνές συσκευές, η ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   Novel hybrid optimization methods for the solution of the economic dispatch of generation in power systems 

   Ciornei, Irina (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Engineering, 2009-05)
   Η οικονομική κατανομή της παραγωγής στα συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας είναι ένα από τα πιο σημαντικά προβλήματα βελτιστοποίησης, τόσο για τις εταιρείες παραγωγής οι οποίες ανταγωνίζονται στην ελεύθερη αγορά ηλεκτρικής ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   Electronic particle manipulation : numerical simulation and device design 

   Loucaides, Neophytos (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Engineering, 2009-09)
   Αυτή η Διατριβή ασχολείται με την προσομοίωση συσκευών οι οποίες χρησιμοποιούν τεχνικές Ηλεκτροκινητικής Εναλλασσόμενου Ρεύματος (ΗΕΡ) για τη διαχείριση μικρο- και νανο-σωματιδίων. Οι προσομοιώσεις αυτές είναι αναγκαίες ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   QoS provisioning in Queueing Systems: a perturbation analysis of stochastic fluid models approach 

   Markou, Michael M. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Engineering, 2009-11)
   Έχοντας ως κίνητρο την παροχή Ποιότητας Υπηρεσιών (ΠΥ) σε Δίκτυα Επικοινωνιών, η Διατριβή αυτή στοχεύει στην ανάπτυξη πλαισίου για δυναμικό έλεγχο των παραμέτρων σε συστήματα ουρών ούτως ώστε να παρέχεται η απαιτούμενη ΠΥ. ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   Generalized robust estimation for a class of systems 

   Socratous, Yiannis (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Engineering, 2010-10)
   Μία από τις πιο κοινές εργασίες στην επεξεργασίας σήματος, η οποία προκύπτει σε διάφορες εφαρμογές, είναι η εκτίμηση ενός σήματος από μια μέτρηση που υπόκειται σε θόρυβο. Τις περισσότερες φορές ανακριβής γνώση των εκ των ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   A bioinspired system for acoustic scene analysis 

   Garreau, Guillaume F. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Engineering, 2011-03)
   Η ακουστική ανάλυση χωρικού πεδίου είναι ένα αχανές ερευνητικό πεδίο το οποίο πα- ραδοσιακά επικεντρώνεται στην αναγνώριση του ήχου στο ακουστικό φάσμα καθώς και στον τρόπο με τον οποίο ο εγκέφαλος ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   Fault diagnosis and security monitoring in water distribution systems 

   Eliades, Demetrios G. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Engineering, 2011-05)
   Στη διατριβή αυτή διατυπώνεται ένα θεωρητικό πλαίσιο κατάλληλο για τη διάγνωση σφαλμάτων και τον έλεγχο ασφάλειας σε συστήματα διανομής νερού. Κατ' αρχάς, παρουσιάζεται μια διατύπωση του προβλήματος παρακολούθησης και ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   Collaborative area monitoring using wireless sensor networks with stationary and mobile nodes 

   Lambrou, Theofanis P. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Engineering, 2011-05)
   Αυτή η διατριβή εξετάζει τα προβλήματα σχεδιασμού διαδρομών για την βελτίωση της κάλυψης και του εντοπισμού γεγονότων σε μικτά δίκτυα αισθητήρων που αποτελούνται από σταθερούς και κινητούς κόμβους αισθητήρων. Τέτοια μικτά ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   On-line partial discharge source identification in medium and high voltage cable networks 

   Evagorou, Demetres A. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Engineering, 2011-12)
   Η παρακολούθηση για ύπαρξη Μερικών Ηλεκτρικών Εκκενώσεων (ΜΗΕ) σε πραγματικές συνθήκες προσφέρει σημαντικές πληροφορίες για την κατάσταση του διηλεκτρικού των υπογείων καλωδίων μεταφοράς και διανομής και συνεπώς βρίσκεται ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   A wearable, multimodal, vitals acquisition unit for intelligent field triage 

   Beck, Christoph (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Engineering, 2012-01)
   Οι φυσικές καταστροφές ή οι καταστροφές που οφείλονται στον ανθρώπινο παράγοντα και έχουν ως αποτέλεσμα την απώλεια μεγάλου αριθμού ανθρωπίνων ζωών, συναντούν συνήθως δύσκολες προκλήσεις. Η ανάλυση των ιστορικών δεδομένων ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   Path delay fault testing for digital VLSI circuits using specialized binary decision diagrams 

   Christou, Kyriakos A. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Engineering, 2012-05)
   Η αυξημένη πολυπλοκότητα στο σχεδιασμό, καθώς επίσης και οι υψηλές ταχύτητες λειτουργίας των σύγχρονων κυκλωμάτων, τα οποία περιέχουν δισεκατομμύρια ημιαγωγούς (transistors) σε ένα ενιαίο ολοκληρωμένο κύκλωμα, έχουν οδηγήσει ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   Performance assessment of different grid-connected PV technologies utilising real outdoor measurements 

   Makrides, George (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Engineering, 2012-05)
   Για κάθε φωτοβολταϊκό (ΦΒ) πλαίσιο οι κατασκευαστές παρέχουν σε πρότυπες τυπικές συνθήκες ηλιακής ακτινοβολίας 1000 W/m2, μάζα αέρος (ΜΑ) 1.5 και θερμοκρασία κυττάρου 25 °C, πληροφορίες αναφορικά με τις παραμέτρους απόδοσης ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   Noise-robust classification using rank order kernels 

   Kyriakides, Alexandros M. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Engineering, 2012-10)
   Η ανάγκη για την επεξεργασία και ταξινόμηση των σημάτων, συναντάται σε πολλές εφαρμογές. Τα σήματα είναι άφθονα στη φύση και μπορούν να προκύψουν από πολλές πηγές. Σε πολλές περιπτώσεις όμως, τα σήματα περιέχουν, επίσης, ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   Novel techniques for resolution improvement in optical coherence tomography 

   Bousi, Evgenia K. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Engineering, 2012-11)
   H Οπτικά Σύμφωνη Τομογραφία (ΟΣΤ), είναι μια μέθοδος οπτικής απεικόνισης της εσωτερικής δομής των ιστών, και κερδίζει ολοένα και πιο σημαντικό έδαφος ως εργαλείο διάγνωσης σε διάφορους τομείς. Ωστόσο, οι αλλαγές που ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   Partial discharge modeling and associated transients along medium voltage distribution cables 

   Achillides, Zenon A. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Engineering, 2013-01)
   Η εξασφάλιση αξιόπιστης παροχής ηλεκτρικής ενέργειας σε βιομηχανικούς, εμπορικούς και οικιακούς καταναλωτές είναι μια σημαντική παράμετρος για κάθε εταιρεία ηλεκτρικής ενέργειας, λόγω της συνεχώς αυξανόμενης αξίωσης από ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   Outage and ergodic capacity for a class of channels 

   Ioannou, Ioanna A. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Engineering, 2013-04)
   Η χρήση πολλαπλών κεραιών τόσο στον πομπό όσο και στον δέκτη σε ασύρματα συστήματα (ΜΙΜΟ) αποτελεί μια πολύ ενεργή ερευνητική περιοχή τα τελευταία χρόνια λόγω των εξαιρετικών βελτιώσεων στην επίδοση σε σύγκριση με τα ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   Heuristic multicast routing and protection algorithms for optical WDM networks with arbitrary mesh topologies 

   Constantinou, Costas K. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Engineering, 2013-04)
   Κατά τα τελευταία χρόνια, το μέγεθος και η πολυπλοκότητα των τηλεπικοινωνιακών δικτύων αυξάνονται σταθερά και η τάση αυτή αναμένεται να συνεχιστεί και στα επόμενα χρόνια. Τα τηλεπικοινωνιακά συστήματα οπτικών ινών τα οποία ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   Multicasting and groupcasting with physical layer constraints in metropolitan area networks with mesh topologies 

   Panayiotou, Tania (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Engineering, 2013-04)
   Τα οπτικά δίκτυα επόμενης γενιάς αναμένεται ότι θα μπορούν να υποστηρίζουν ταυτόχρονα εφαρμογές που χρειάζονται μονοσημειακές αλλά και πολυσημειακές συνδέσεις. Μερικές πρόσφατες εφαρμογές που χρειάζονται μεγάλη χωρητικότητα ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   Real-time hardware acceleration of object detection for intelligent embedded vision systems 

   Kyrkou, Christos S. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Engineering, 2014-05)
   Η ανίχνευση αντικειμένων είναι μια βασική και απαραίτητη λειτουργίας για ενσωματωμένα συστήματα όρασης, καθώς τους δίνει τη δυνατότητα να αλληλεπιδρούν με πιο έξυπνο τρόπο με το περιβάλλον τους και γίνεται όλο και πιο ...