Show simple item record

dc.contributor.advisorΙωαννίδου-Κουτσελίνη, Μαίρηel
dc.contributor.authorΠαπαϊωάννου, Μαρίαel
dc.coverage.spatialΚύπροςel
dc.coverage.spatialCyprusen
dc.creatorΠαπαϊωάννου, Μαρίαel
dc.date.accessioned2012-09-21T06:29:36Z
dc.date.accessioned2017-08-03T09:39:28Z
dc.date.available2012-09-21T06:29:36Z
dc.date.available2017-08-03T09:39:28Z
dc.date.issued2007-06
dc.date.submitted2007-06-22
dc.identifier.urihttps://gnosis.library.ucy.ac.cy/handle/7/39178en
dc.descriptionΠεριέχει βιβλιογραφικές παραπομπές.el
dc.descriptionΑριθμός δεδηλωμένων πηγών στη βιβλιογραφία: 330el
dc.descriptionΔιατριβή (διδακτορική) -- Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών της Αγωγής, Τμήμα Επιστημών της Αγωγής, Ιούνιος 2007.el
dc.descriptionΗ βιβλιοθήκη διαθέτει αντίτυπο της διατριβής σε έντυπη μορφή.el
dc.description.abstractΗ μελέτη εξετάζει το φαινόμενο της αναδόμησης ως την αλλαγή των δομικών χαρακτηριστικών ενός σχολικού οργανισμού και τη μελετά ως μία εγγενή αντίδραση του σχολείου. Σκοπός της μελέτης είναι να εξετάσει την αναδόμηση ως ομοιοστατικό μηχανισμό αυτορύθμισης των σχολικών συστημάτων, όταν αυτά καλούνται να ανταποκριθούν σε σημαντικές περιβαλλοντικές αλλαγές (παρουσία αλλόγλωσσων μαθητών). Μελετά τους μηχανισμούς διάχυσης των αλλαγών και της πολιτικής του σχολείου στο μικρο- και μακροεπίπεδο, καθώς και τις επιδράσεις της στο σύστημα διορισμών, μεταθέσεων, λογοδότησης, εποπτείας και ελέγχου του εκπαιδευτικού συστήματος της Κύπρου. Επιπρόσθετα, διερευνά την κατεύθυνση της αλλαγής και τις επιρροές που ασκούν οι αποφάσεις της σχολικής μονάδας στη διαδικασία διαμόρφωσης εκπαιδευτικής πολιτικής για τη λειτουργία των δημόσιων δημοτικών σχολείων φοίτησης αλλόγλωσσων μαθητών (ΣΦΑ). Εξετάζει σε βάθος χρόνου, κατά πόσο οι αλλαγές που παρουσιάζονται σε πέντε υποσυστήματα που συνιστούν τις βασικές λειτουργίες του σχολικού οργανισμού, προκαλούν ταυτόχρονες αλλαγές στα τρία χαρακτηριστικά της σχολικής γραφειοκρατικής δομής: το συγκεντρωτισμό, τη θεσμοποίηση και τη δομική πολυπλοκότητα. Ως προς το είδος της, η έρευνα συνιστά μία διεπιστημονική πολύ-επίπεδη και συλλογική μελέτη περίπτωσης. Συνδυάζει ποιοτικές και ποσοτικές τεχνικές τόσο στη συλλογή όσο και στην ανάλυση των δεδομένων και στα τρία επίπεδα του εκπαιδευτικού συστήματος. Ως προς τα αποτελέσματά της, η διδακτορική μελέτη διαμορφώνει το μοντέλο της αναδόμησης ως αυτορυθμιζόμενου ομοιοστατικού μηχανισμού των σχολικών συστημάτων. Ερμηνεύει τους ρυθμιστικούς μηχανισμούς, τα εκτελεστικά όργανα, τις αντανακλαστικές λειτουργίες και τους μηχανισμούς ελέγχου, οι οποίοι λειτουργούν μέσω μίας αρνητικής παλίνδρομης ρύθμισης για την εξασφάλιση της εξισορρόπησης του συστήματος. Η μελέτη έδειξε ότι η αναδόμηση ως αποτέλεσμα του ομοιοστατικού μηχανισμού των σχολικών συστημάτων, διαμορφώνει τύπους ημι-αυτονομημένων και απογραφειοκρατικοποιημένων σχολικών οργανώσεων στο συγκεντρωτικό γραφειοκρατικό εκπαιδευτικό σύστημα της Κύπρου, οι οποίοι παρουσιάζουν συμπεριφορά αυτό-οργάνωσης και ανασχεδιασμού της δομής τους. Παράλληλα, διαμορφώνει το μοντέλο αποτίμησης της δομικής πολυπλοκότητας σε σχολικούς οργανισμούς, το οποίο προτάσσει κριτήρια διαφοροποιημένα από αυτά που χρησιμοποιούνται στη μελέτη της δομής των επιχειρήσεων και άλλων δημόσιων οργανισμών.el
dc.description.abstractThis study examines the phenomenon of restructuring as change in the structural characteristics of a school organism and investigates it as an inherent school reaction to societal change. The aim of the study is to explore restructuring as a homeostatic self-regulation mechanism of school systems, operating when the latter confront important changes of their lingual-cultural homogeneity (presence of non-native speakers). The study describes possible diffusion mechanisms of changes and of school policy at the micro- and macro-level, as well as such policy´s consequences for the system of employment, accountability, supervision and control of the educational system of Cyprus. In addition, it examines the direction of change and the impact of the school unit decisions on the process of educational policy-making for the function of state primary schools in non-native speakers education. It explores in time span whether the changes appearing at five subsystems that constitute the basic functions of the school organism cause at the same time changes in the three characteristics of the bureaucratic structure of schooling: centralization, formalization and structural complexity. Regarding its kind, the study constitutes an interdisciplinary, multisite, comparative and collective case study. It combines qualitative and quantitative techniques both in the collection and the analysis of data at all three levels of the educational system. Results shape the model of restructuring as a self-regulated homeostatic mechanism of school systems. They interpret the regulating mechanisms, the performing organs, the reflective operations and the control mechanisms, which function via a negative feedback so as to the guarantee of system equilibrium. The study has shown that restructuring as a result of the homeostatic mechanism of the school systems shapes types of semi-autonomous and de-bureaucratized school organizations in the centralized bureaucratic educational system of Cyprus. These types display behaviours of self-organization and re-designing of their structure. Likewise, the study constructs the evaluation model of SC in school organisms. It promotes criteria that are different from those used in the study of the structure of business or public sector organisms along three basic lines.en
dc.format.extentxlii, 626, 71 σ. ; 32 εκ.el
dc.language.isogreen
dc.publisherΠανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής / University of Cyprus, Faculty of Social Sciences and Education
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen
dc.rightsOpen Accessen
dc.subject.lcshCurriculum change, Cyprusen
dc.subject.lcshMulticultural education, Cyprusen
dc.subject.lcshSchool management and organization, Cyprusen
dc.titleΗ αναδόμηση ως ομοιοστατικός μηχανισμός απάντησης των σχολικών συστημάτων στην αλλαγή: η μελέτη του πολυπολιτισμικού φαινομένου στο κυπριακό εκπαιδευτικό σύστημαel
dc.title.alternativeRestructuring as a homeostatic mechanism of school system reaction to chance: the study of multicultural phenomenon in educational system of Cyprusen
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesisen
dc.contributor.committeememberΙωαννίδου-Κουτσελίνη, Μαίρηel
dc.contributor.committeememberΚυριακίδης, Λεωνίδαςel
dc.contributor.committeememberΜπουζάκης, Σήφηςel
dc.contributor.committeememberΣαϊτης, Χρήστοςel
dc.contributor.committeememberΠαπαστεφάνου, Μαριάννα Κ.el
dc.contributor.committeememberIoannidou-Koutsellini, Maryen
dc.contributor.committeememberKyriakides, Leonidasen
dc.contributor.committeememberBouzakis, Josephen
dc.contributor.committeememberSaitis, Christosen
dc.contributor.committeememberPapastephanou, Mariannaen
dc.contributor.departmentΠανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών της Αγωγής, Τμήμα Επιστημών της Αγωγήςel
dc.contributor.departmentUniversity of Cyprus, Faculty of Social Sciences and Education, Department of Educationen
dc.subject.uncontrolledtermΑΝΑΔΟΜΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣel
dc.subject.uncontrolledtermΟΜΟΙΟΣΤΑΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΑΥΤΟΡΥΘΜΙΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝel
dc.subject.uncontrolledtermΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΘΕΩΡΙΑel
dc.subject.uncontrolledtermΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑel
dc.subject.uncontrolledtermΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΣΜΟΣ, ΘΕΣΜΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΥΠΛΟΚΟΤΗΤΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝel
dc.subject.uncontrolledtermΑΠΟΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΗΜΙΑΥΤΟΝΟΜΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝel
dc.subject.uncontrolledtermΑΝΑΔΟΜΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΜΙΚΡΟΕΠΙΠΕΔΟel
dc.subject.uncontrolledtermΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣel
dc.subject.uncontrolledtermΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑel
dc.subject.uncontrolledtermSCHOOL RESTRUCTURING IN A CENTRALIZED EDUCATIONAL CONTEXTen
dc.subject.uncontrolledtermHOMEOSTATIC SELF-REGULATION MECHANISM IN EDUCATIONAL ORGANIZATIONSen
dc.subject.uncontrolledtermORGANIZATIONAL THEORYen
dc.subject.uncontrolledtermEDUCATIONAL BOTTOM-UP CHANGEen
dc.subject.uncontrolledtermCENTRALIZATION, FORMALIZATION AND STRUCTURAL COMPLEXITYen
dc.subject.uncontrolledtermDEBUREAUCRATIZATION AND SEMI-AUTONOMOUS RESTRUCTURING MODELS OF SCHOOL SYSTEMSen
dc.subject.uncontrolledtermRESTRUCTURING AND DEVELOPMENT OF CURRICULUM IN MICROLEVELen
dc.subject.uncontrolledtermCASE STUDYen
dc.subject.uncontrolledtermMULTICULTURALISMen
dc.identifier.lcLC1099.5.C93P36 2007en
dc.author.facultyΣχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής / Faculty of Social Sciences and Education
dc.author.departmentΤμήμα Επιστημών της Αγωγής / Department of Education
dc.type.uhtypeDoctoral Thesisen
dc.rights.embargodate2007-06-22
dc.contributor.orcidΙωαννίδου - Κουτσελίνη, Μαίρη [0000-0002-6738-6222]


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record