• Doctoral Thesis  

   1970'li ve 80'li Kıbrıslı Türk şiirinde kimlik ve mekan algısı 

   Müezzin, Cemay H. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Humanities, 2019-05)
   The thesis that is titled “The Concept Of Identity and Place In Turkish Cypriot Poetry Of The 1970s and 80s”, deals with the Turkish-Cypriot poets, who during the 1974 war which resulted in the separation of the island ...
  • Doctoral Thesis  

   Çağdaş Kıbrıslı romanında kimlik sorunsalının yansıması 

   Yıkık, Ahmet (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Humanities, 2019-05)
   Η παρούσα διατριβή εστιάζει στα σύγχρονα τουρκοκυπριακά μυθιστορήματα που έχουν εκδοθεί από το 1998 έως το 2014,  και οι στόχοι της είναι διπλής φύσεως. Κατά πρώτο λόγο, επιχειρεί να καταλήξει σε ορισμένα συμπεράσματα ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   The development of a CLIL teaching model : focus in vocabulary development and content knowledge 

   Xanthou, Maria A. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Humanities, 2010-06)
   Η παρούσα μελέτη είχε ως στόχο την ανάπτυξη ενός μοντέλου CLIL για διδασκαλία σε τάξεις του Δημοτικού (CLELD) βασισμένο σε σύνθεση ερευνητικών ευρημάτων στους τομείς της αποτελεσματικής μάθησης μαθήματος, εκμάθησης ξένης ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   The development of children's attitudes towards linguistic variation : a study on a dialect/register continuum 

   Satraki, Melanie P. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Humanities, 2015-10)
   Η παρούσα διατριβή διερευνά τις γλωσσικές στάσεις στα πρώτα στάδια της κοινωνιογλωσσολογικής ανάπτυξης. Μετά από πολλά χρόνια έρευνας, οι ερευνητές έχουν καταλήξει στο ότι η στάση είναι μια αξιολογική άποψη σε κάποιο ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   Diagnosing specific language impairment : the case of Cypriot Greek 

   Theodorou, Eleni D. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Humanities, 2013-12)
   Η παρούσα διατριβή διερευνά τη γλωσσική ανάπτυξη των Εληνοκυπριόπουλων με Ειδική Γλωσσική Διαταραχή (ΕΓΔ). Η διατριβή πραγματεύεται δύο ζητήματα. Αρχικά επικεντρώνεται στον τρόπο εντοπισμού των παιδιών που παρουσιάζουν ΕΓΔ ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   Didactique du FLE et stratégies d'apprentissage : étude de cas sur la production et l'interaction orales, réalisée auprès d'apprenants adultes et grands adolescents en contexte chypriote hellénophone 

   Christoforou, Nathalie (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Humanities, 2019-05)
   Η παρούσα έρευνα μελετά τη χρήση και εκμάθηση στρατηγικών επικοινωνίας κατά τη διάρκεια δραστηριοτήτων παραγωγής προφορικού λόγου και συνδιαλλαγής σε τάξεις Γαλλικής ως ξένης γλώσσας με ελληνοκύπριους μαθητές. Με τις ...
  • Doctoral Thesis  

   Education and state ideology in Turkey, 1980-2015 

   Şaraplı, Onur (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Humanities, 2019-04)
   Σύμφωνα και με τη σύγχρονη ιστοριογραφία, ο στρατός και το εθνικό εκπαιδευτικό σύστημα είναι οι κύριοι θεσμοί για την αναπαραγωγή της ιδεολογίας του σύγχρονου κράτους. Η εκπαίδευση θεωρείται μέσο διαμόρφωσης τις κοινωνίας. ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   Ethics and politics in performance art : reclaiming the function of art in society 

   Lamprou, Karolina P. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Humanities, 2020-11)
   Αυτή η διατριβή αποτελεί μια θεωρητική προσέγγιση στη “performance art”, προκειμένου να αξιολογήσει, από την προοπτική του 21ου αιώνα, τις ηθικές και πολιτικές ανησυχίες που έχουν συμβάλει στην εμφάνιση και τη εξέλιξη ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   Formative assessment in EFL primary schools in Cyprus 

   Michaeloudes, George Th. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Humanities, 2018-04)
   Η Διαμορφωτική Αξιολόγηση (ΔΑ) είναι μια διαδικασία αξιολόγησης της μάθησης και ταυτόχρονα τροποποίησης της διδασκαλίας, βάσει των πληροφοριών που προέρχονται από τις δραστηριότητες των εκπαιδευτικών και των μαθητών, με ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   The Gurbetties of Cyprus and their language Gurbetcha 

   Pelekani, Chryso P. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Humanities, 2018-09)
   Το πρώτο κεφάλαιο αυτής της διατριβής παρουσιάζει την ταυτότητα και η προέλευση των Ρομά-Κουρμπετών της Κύπρου, το κοινωνικοπολιτισμικό και πολιτικό πλαίσιο στο οποίο ζουν σήμερα και η επίδρασή του στη διατήρηση του γλωσσικού ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   La loi, la justice et la notion d'absurde dans l'œuvre d'Albert Camus 

   Theophanidi, Angelika L. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Humanities, 2019-09)
   Η σχέση μεταξύ δικαιοσύνης και παράλογου δεν είναι πάντα προφανές. Στα έργα του Albert Camus οι δύο αυτές έννοιες συνδέονται στενά. Λαμβάνοντας υπόψη τις έννοιες του νόμου, της καλοσύνης και της αξίας, ο Camus προσπαθεί ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   Language struggle in a diglossic setting : code-switching and power in the court 

   Georgiou, Giorgos V. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Humanities, 2015-04)
   Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η διερεύνηση του φαινομένου της εναλλαγής κωδίκων μεταξύ της Κοινής Ελληνικής (ΚΝΕ) και της Κυπριακής Ελληνικής (ΚΕ) στον χώρο του κυπριακού δικαστηρίου. Πιο συγκεκριμένα, καταβλήθηκε ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   Les métamorphoses du religieux à travers l’existentialisme français: Albert Camus, Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir 

   Sakka, Anna Ch. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Humanities, 2022-03-09)
   Résumé de la Thèse de Doctorat en français. Cette thèse met en exergue la force spirituelle de l’homme à travers la pensée des auteurs existentialistes Albert Camus, Jean-Paul Sartre, et de Simone de Beauvoir. La notion ...
  • Doctoral Thesis  

   Of Jews, animals, women, and Cyborgs : writing beyond 'man', from Kafka to Coetzee 

   Peroikou, Antonia M. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Humanities, 2019-03)
   Η διχοτόμηση μεταξύ του ανθρώπινου και του ζωικού ή ακόμα καλύτερα του ανθρώπινου και του μη ανθρώπινου κατασκευάστηκε σε “χρόνο πριν από το χρόνο”. Aντιπροσωπεύει ένα όριο στο οποίο όλα τα μεγάλα οντολογικά, ηθικά και ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   Peer assessment : a dynamic learning-oriented tool for the development of writing skills 

   Meletiadou, Eleni I. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Humanities, 2017-03)
   Tις τελευταίες δυο δεκαετίες, καθηγητές, ερευνητές και εκπαιδευτικές αρχές εκφράζουν την ανησυχία τους για την κακή επίδοση των μαθητών/-τριών και την αποτυχία τους σε επίσημες τελικές εξετάσεις (Lee, 2009; Meletiadou, ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   (Re)visions of form : the politics of poetics and the poetics of politics in Elizabeth Barrett Browning's Oeuvre 

   Angelides, Anastasia A. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Humanities, 2015-04)
   Η υφιστάμενη διδακτορική διατριβή διερευνά τις αναπροσαρμογές των παραδοσιακών ειδών ποίησης και την ενασχόληση με καίρια πολιτικά ζητήματα της εποχής στο έργο της Ελισάβετ Μπάρετ-Μπράουνιγκ. Μέσα από την ανάλυση των ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   Re-imagining desire and sexuality in the work of Hanif Kureishi 

   Athanasiades, Andreas E. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Humanities, 2013-06)
   Η παρούσα διατριβή εξετάζει το έργο του Hanif Kureishi, επικεντρώνοντας στις μεταβαλλόμενες και πολυσήμαντες έννοιες της επιθυμίας και της σεξουαλικότητας, όπως αυτές λειτουργούν μέσα στην κοινωνική και πολιτική σφαίρα της ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   A sociolinguistic investigation of the processes of language shift/language maintenance : the case of Pontic Greeks in Cyprus 

   Zoumpalidis, Dionysios Y. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Humanities, 2014-05)
   Η παρούσα διατριβή διερευνά τις διαδικασίες της γλωσσικής υποχώρησης/διατήρησης που λαμβάνουν χώρα εντός της ποντιακής κοινότητας στην Κύπρο. Οι Έλληνες Πόντιοι, οι οποίοι μετακόμισαν στην Κύπρο για μόνιμη διαμονή από τις ...
  • Doctoral Thesis  

   Teaching and learning English pronunciation in Cyprus : survey, analysis and challenges 

   Kyprianou, Marianna N. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Humanities, 2015-05)
   Στην παρούσα διατριβή εξετάζεται η διδασκαλία και εκμάθηση της προφοράς της Αγγλικής (σε ένα πλαίσιο που διδάσκεται ως ξένη γλώσσα στην Κύπρο), καθώς και οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι ομιλητές της Κυπριακής διαλέκτου ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   Test washback on teaching practices used in EFL multi-exam preparation classes in Greece 

   Papakammenou, Irini P. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Humanities, 2017-05)
   Η παρούσα ερευνά το φαινόμενο του test washback (αναδραστική επίδραση αξιολογικών κριτηρίων). Συγκεκριμένα επικεντρώνεται στην διδακτική μεθοδολογία που χρησιμοποιούν οι καθηγητές σε τάξεις στις οποίες προετοιμάζουν μαθητές ...