Το τμήμα Βιολογικών Επιστημών αποτελεί αυτή τη στιγμή το μεγαλύτερο σε ερευνητική θεματολογία, τεχνολογική υποδομή, αριθμό δημοσιεύσεων, αριθμό φοιτητών και προγραμμάτων σπουδών, κέντρο έρευνας στη Βιολογία στην Κύπρο. Κύριοι στόχοι του Τμήματος Βιολογικών Επιστημών είναι: Η ανάπτυξη της έρευνας στους τομείς της ανοσολογίας, της κυτταρικής βιολογίας, της εμβρυολογίας, της βιοπληροφορικής, της γενετικής, της επιγενετικής, της ιολογίας, της νευροβιολογίας, και της καταπολέμησης του καρκίνου, καθώς και στους τομείς της οικολογίας, της μελέτης της βιοποικιλότητας και της αειφορικής διαχείρισης των συνιστωσών της. Η Εκπαίδευση νέων επιστημόνων σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο που να είναι ανταγωνίσιμοι στον ευρωπαϊκό και διεθνή χώρο. Και τέλος η αναβάθμιση υπηρεσιών που σχετίζονται με τις βιολογικές επιστήμες στην κυπριακή κοινωνία.

Recent Submissions

 • Doctoral Thesis  

  Investigating the role of the genetic background and Chitin Binding Domain proteins in intestinal homeostasis and regeneration in Drosophila 

  Ignatiou, Anastasia A. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2023-05-22)
  Η φρουτόμυγα, Drosophila melanogaster, αποτελεί ιδανικό μοντέλο για τη μελέτη της εντερικής ομοιόστασης, αναγέννησης και ογκογένεσης, λόγω του ότι το έντερό της παρουσιάζει μοριακές, κυτταρικές και λειτουργικές ομοιότητες ...
 • Doctoral Thesis  

  Computational studies of the function and evolution of nuclear pore complex subunits across eukaryotes 

  Ioannides, Andreas Nikolas G. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2023-11-23)
  Το σύμπλοκο του πυρηνικού πόρου παρουσιάζει διαφορετική σύνθεση στους ευκαρυωτικούς οργανισμούς, με ορισμένα από τα δομικά του στοιχεία, τις νουκλεοπορίνες, να απαντώνται ειδικά σε συγκεκριμένους ταξινομικούς κλάδους. ...
 • Doctoral Thesis  

  Environmental and genetic drivers of song variation in tinkerbirds 

  Sebastianelli, Matteo (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2023-06-14)
  Η τεράστια βιολογική ποικιλότητα που βρίσκεται στη Γη, με τα ποικίλα μοτίβα των χρωμάτων, των ήχων και των σχημάτων της έχει πυροδοτήσει από καιρό την περιέργεια της επιστημονικής κοινότητας. Αυτή η ποικιλομορφία τροφοδοτείται ...
 • Doctoral Thesis  

  Community structure and composition, spatial and temporal variability, and phenology of mesozooplankton in the coastal waters of Cyprus (eastern Levantine) 

  Fyttis, Georgios Ch. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2023-05-04)
  Τα είδη μεσοζωοπλαγκτού διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο στις διεργασίες ροής του άνθρακα, μέσω των αλληλεπιδράσεών τους με υψηλότερα και χαμηλότερα τροφικά επίπεδα, εντός της στήλης του νερού ή/και με τη βενθική κοινότητα και ...
 • Doctoral Thesis  

  Γενετική μοριακή διερεύνηση του X-Φυλοσύνδετου συνδρόμου Alport στον ελληνικό πληθυσμό μέσω αλληλούχησης Νέας Γενεάς 

  Χατζηπαναγή, Δέσποινα Β. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2023-03-20)
  Η παρούσα διδακτορική διατριβή παρουσιάζει την εφαρμογή της αλληλούχησης νέας γενεάς (NGS) ως εργαστηριακό διαγνωστικό εργαλείο για τη γενετική μοριακή διερεύνηση του Συνδρόμου Alport στον Ελληνικό πληθυσμό. Το Σύνδρομο ...
 • Doctoral Thesis  

  Investigation of the middle Miocene and Late Pliocene ichthyofauna and palaeoenviromental reconstruction of Cyprus ISLAND (eastern Mediterranean) 

  Agathangelou, Angelos Ch. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2021)
  Οι ωτόλιθοι των ιχθύων είναι τα πιο σημαντικά εργαλεία για την ανασύσταση της ιχθυοπανίδας κατά τον Καινοζωικό Αιώνα. Τα ψάρια κατοικούν σε όλη τη στήλη του νερού, με αποτέλεσμα οι ωτόλιθοί τους να βρίσκονται σε όλα τα ...
 • Doctoral Thesis  

  Modelling the marine food web in the coastal waters of Cyprus 

  Michailidis, Nikolas K. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2021-07)
  Η αποτυχία παραδοσιακών στρατηγικών διαχείρισης και η εξάντληση σημαντικών θαλάσσιων πόρων σε παγκόσμιο επίπεδο έχει οδηγήσει σε αυξημένο ενδιαφέρον προς την οικοσυστημική διαχείριση, μια προσέγγιση περιβαλλοντικής διαχείρισης ...
 • Doctoral Thesis  Open Access

  Reconstructing the evolutionary history of terrestrial isopods (Isopoda: Oniscidea) at different phylogenetic levels 

  Dimitriou, Andreas Ch. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2021-12)
  Τα χερσαία ισόποδα (Oniscidea) παρουσιάζουν ορισμένες ιδιότητες που τα καθιστούν μοναδικά στην παγκόσμια βιοποικιλότητα, προσφέροντας ερευνητικές ευκαιρίες σε πολλά βιολογικά πεδία, όπως η εξέλιξη, η οικολογία, η ...
 • Doctoral Thesis  Open Access

  Phytoplankton in the coastal waters of Cyprus (eastern Levantine): phenology, spatiotemporal variations, and microphytoplankton community structure 

  Demetriou, Monica Y. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2021-12)
  Το θαλάσσιο φυτοπλαγκτόν βρίσκεται στη βάση των τροφικών πλεγμάτων και είναι υπεύθυνο για περίπου το ήμισυ της παγκόσμιας πρωτογενούς παραγωγής. Το φυτοπλαγκτόν ρυθμίζει το κλίμα μεταφέροντας διοξείδιο του άνθρακα από την ...
 • Doctoral Thesis  

  The human papillomavirus E7 oncoprotein affects the activity of Oct4 in cervical cancer 

  Panayiotou, Theofano I. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2021-12)
  Ο μεταγραφικός παράγοντας Oct4 διαδραματίζει σαφείς ρόλους στην εμβρυ?κή ανάπτυξη και σχετίζεται με την πολυδυναμία των κυττάρων. Πρόσφατα, οι λειτουργίες του έχουν ταυτιστεί και με την καρκινογένεση. Παρόλα αυτά, η ...
 • Doctoral Thesis  Open Access

  Functional characterization of the endoplasmic reticulum and nuclear envelope transmembrane protein TMEM147 in HeLa cells 

  Maimaris, Giannis E. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2021-12)
  Το Ενδοπλασματικό Δίκτυο (ΕR) είναι το μεγαλύτερο μεμβρανικό κυτταροπλασματικό διαμέρισμα με ποικιλία λειτουργιών που περιλαμβάνουν τη σύνθεση και επεξεργασία πρωτεϊνών, αποθήκευση ασβεστίου και τη βιοσύνθεση χοληστερόλης ...
 • Doctoral Thesis  

  Uncovering unknown aspects of the mouse placental bed and associated uterine structures during pregnancy, as well as of trophoblast stem cells, an in vitro model of placental development 

  Elia, Artemis A. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2022-07)
  Αυτή η διατριβή χρησιμοποίησε το μοντέλο του ποντικού για να διερευνήσει ασαφείς, υπο-εξερεύνητες και κλινικά σημαντικές διεργασίες και δομές κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης in vivo καθώς και άγνωστες πτυχές σχετικά με ...
 • Doctoral Thesis  

  Roles of tension driven ligand independent integrin activation in physiological cellular processes 

  Hadjisavva, Rania G. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2022-07)
  Οι ιντεγκρίνες προωθούν την προσκόλληση των κυττάρων μέσω της αλληλεπίδρασής τους με ουσίες της εξωκυττάριας μήτρας και την δημιουργία εστιακών προσκολλήσεων, οι οποίες συνδέουν την εξωκυττάρια μήτρα με τον ενδοκυττάριο ...
 • Doctoral Thesis  

  Nutrient transporters control intestinal stem cell mitosis and host microbiome interactions 

  Neofytou, Konstantina Ch. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2021-12)
  Το έντερο, ως επιθηλιακός φραγμός, ενισχύει την πρώτη γραμμή άμυνας ενάντια στην εισβολή παθογόνων μικροοργανισμών και επιβλαβών παραγόντων που εισέρχονται στο σώμα μέσω της τροφής. Η ταχεία ανανέωση των κυττάρων είναι ...
 • Doctoral Thesis  Open Access

  Dissecting the role of histone N-Terminal acetyltransferase NAA40 in gene regulation, metabolism and cancer 

  Demetriadou, Christina P. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2021-11)
  Η Ν-άλφα-ακετυλτρανσφεράση 40 (ΝΑΑ40) καταλύει τη μεταφορά μιας ακετυλομάδας στο άλφα αμινοτελικό άκρο της σερίνης 1 (S1) στις ιστόνες Η4 και Η2Α. Παρόλο που προηγούμενες μελέτες έχουν συνδέσει την ΝΑΑ40 με τον καρκίνο, η ...
 • Doctoral Thesis  

  Investigating the epidemiology of West Nile virus in its primary hosts and potential vectors in Cyprus 

  Pallari, Chryso Th. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2021-12)
  Ο ιός του Δυτικού Νείλου (ΙΔΝ) είναι ένα παθογόνο που μεταδίδεται μέσω των κουνουπιών προκαλώντας μολύνσεις σε ανθρώπους, άλογα και πτηνά. Στη φύση ο ΙΔΝ διατηρείται σε ενζωοτικό κύκλο μεταξύ πτηνών και κουνουπιών, με τα ...
 • Doctoral Thesis  

  Ecology and behavioural biology of curruca species breeding in Cyprus 

  Papanikolas, Nikolas D. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2022-05)
  Στις νησιωτικές περιοχές τα φαινόμενα της ειδογένεσης και της εξαφάνισης είναι έντονα, με υψηλά επίπεδα ενδημισμού καθώς και μεγάλους αριθμούς ειδών υπό καθεστώς διατήρησης. Τα νησιωτικά ενδημικά είδη, λόγω της έντασης του ...
 • Doctoral Thesis  Open Access

  Σύνδρομο Alport και Νεφροπάθεια της Λεπτής Βασικής Μεμβράνης: Χαρακτηρισμός δύο νέων ζωικών μοντέλων και μελέτες σε Κύπριους ασθενείς 

  Σάββα, Ισαβέλλα Ε. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2020-12)
  Το σύνδρομο Alport (ΣΑ) είναι είδος κληρονομικής νεφροπάθειας που οδηγεί αναπόφευκτα σε τελικό στάδιο χρόνιας νεφρικής ανεπάρκειας (ΤΣΧΝΑ) και μέχρι σήμερα δεν υπάρχει αποτελεσματική θεραπεία για αυτό. Οφείλεται σε μεταλλάξεις ...
 • Doctoral Thesis  Open Access

  Extracellular matrix adhesion independent roles of integrins and FA proteins 

  Anastasiou, Ouranio T. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2020-12)
  Η ικανότητα των κυττάρων και των ιστών ενός οργανισμού να μπορεί να αντιληφθεί και να αποκριθεί σε μηχανικές δυνάμεις μετατρέποντας τις σε βιοχημικά σήματα είναι γνωστή ως μηχανοαίσθηση. Οι κυτταρικές προσδέσεις οι οποίες ...
 • Doctoral Thesis  

  Drosophila intestinal homeostasis and tumor growth is sustained by the tissue-intrinsic Eiger/TNF cytokine and through the active remodeling of the adult tracheal network 

  Tamamouna, Vasilia N. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2020-05)
  Η χρόνια φλεγμονή έχει αναγνωριστεί ως σημαντικός παράγοντας κινδύνου για τον καρκίνο του γαστρεντερικού σωλήνα. Παρόλα αυτά οι κυτταρικές διεργασίες και οι οδοί σηματοδότησης που ενεργοποιούνται μέσω της χρόνιας φλεγμονής ...

View more