• Doctoral Thesis  Open Access

   Integration of spatial information across vision and language 

   Pantelides, Stephanie N. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής / University of Cyprus, Faculty of Social Sciences and Education, 2014-05)
   Τα επιστημονικά ευρήματα από ένα μεγάλο αριθμό ερευνών έδειξαν ότι οι χωροταξικές πληροφορίες οι οποίες κωδικοποιούνται μέσω διαφόρων αισθήσεων μπορούν να ενοποιηθούν σε μια κοινή χωροταξική αναπαράσταση στη μνήμη. Εντούτοις, ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   Internal cues and drug dependency : cognitive reapraisal and cognitive defusion as potential processes of change 

   Stavrinaki, Maria S. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής / University of Cyprus, Faculty of Social Sciences and Education, 2019-05)
   Η εξάρτηση από ουσίες είναι ένα σοβαρό παγκόσμιο πρόβλημα με μακροπρόθεσμες επιπτώσεις στην υγεία και στο κοινωνικό σύνολο (NSDUH, 2012). Μέχρι τώρα, οι αποτελεσματικές θεραπείες για την εξάρτηση από ουσίες, π.χ., η ...
  • Doctoral Thesis  

   Interpreting resilience through intelligence theories in populations with autistic traits 

   Nikou, Maria S. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής / University of Cyprus, Faculty of Social Sciences and Education, 2021-12)
   Η διατριβή εδώ περιγράφει τις ενέργειες της συγγραφέως προς κάλυψη του κενού στη βιβλιογραφία γύρω από την κατανόηση της ανθεκτικότητας σε πληθυσμούς με αυτισμό. Στο Κεφάλαιο 1 παρουσιάζεται αυτός ο σκοπός της διατριβής ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   Inter ethnic bullying between adolescents : a longitudinal examination of the role of social psychological processes 

   Tsolia, Vasiliki I. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής / University of Cyprus, Faculty of Social Sciences and Education, 2019-01)
   Η παρούσα διδακτορική διατριβή αφορά τις στάσεις των Ελληνοκυπρίων μαθητών απέναντι στα παιδιά μεταναστών και το αντίθετο, όσον αφορά το φαινόμενο του διεθνικού εκφοβισμού. Ο στόχος της διατριβής αυτής είναι η διερεύνηση ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   Investigating children's attitudes toward the Syrian refugee children prior to their enrolment in Greek schools : inventing new road paths for the contact theory through contact with a puppet 

   Charalampidou, Pavlina M. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής / University of Cyprus, Faculty of Social Sciences and Education, 2020-12)
   Η παρούσα ερευνητική διατριβή αποτελείται από δύο επιμέρους έρευνες και διερευνά τις στάσεις και αντιλήψεις των μαθητών σε δημοτικά σχολεία της Αθήνας ως προς τα προσφυγόπουλα από τη Συρία που πρόκειται να ενταχθούν στα ...
  • Doctoral Thesis  

   Investigating the mechanisms of the Secondary Transfer Effect on intergroup contact : the moderating role of intergroup distance 

   Filippou, Georgios F. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής / University of Cyprus, Faculty of Social Sciences and Education, 2016-05)
   Ο σκοπός αυτής της διατριβής είναι να διερευνήσει και να επεκτείνει την κατανόηση του φαινομένου που ονομάζεται ‘δευτερογενής μεταβίβαση της επαφής’ (Secondary Transfer Effect – STE), όπου η θετική επίδραση της διομαδικής ...
  • Doctoral Thesis  

   The investigation of attentional biases in social anxiety using the startle eyeblink modification paradigm 

   Charalambous, Elena Ch. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής / University of Cyprus, Faculty of Social Sciences and Education, 2020-05)
   Οι μεροληψίες προσοχής σε κοινωνικά απειλητικά ερεθίσματα χαρακτηρίζουν συνήθως τα άτομα με κοινωνικό άγχος. Οι διεργασίες (εγρήγορση, αποφυγή προσοχής, ή δυσκολία αποδέσμευσης της προσοχής) στις οποίες οφείλονται οι ...
  • Doctoral Thesis  

   A Longitudinal Analysis of Learning, Attention, and Behavioural Difficulties in Young Children: A Multifactorial Developmental Perspective 

   Chatzoudi, Dialechti (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής / University of Cyprus, Faculty of Social Sciences and Education, 2023-12)
   Developmental dysfunctions refer to a range of neurodevelopmental, emotional, and behavioural deficits that can have significant and long-lasting adverse effects on a child’s well-being. It can be challenging to distinguish ...
  • Doctoral Thesis  

   Making sense of Depression: A study of the representations and experience of depression in the Greek-Cypriot context 

   Orphanidou, Maria I. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής / University of Cyprus, Faculty of Social Sciences and Education, 2021-12)
   Πέρα από διαγνωστικός όρος, η κατάθλιψη εμφανίζεται στον καθημερινό λόγο (Rogers & Pilgrim, 2014). Παρότι είναι ένας οικείος και συχνά χρησιμοποιούμενος όρος, έρευνες υποδηλώνουν ότι η έννοια της κατάθλιψης δημιουργεί ...
  • Doctoral Thesis  

   A mixed methods approach to understanding how parental practices, self-efficacy and cognitive attributions relate to subtypes of conduct problems and callous-unemotional traits 

   Katsimicha, Efterpi K. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής / University of Cyprus, Faculty of Social Sciences and Education, 2022-12)
   Στόχος: Αυτή η διατριβή εστιάζει στην κατανόηση του τρόπου με τον οποίο οι γονικές πρακτικές, η αυτο-αποτελεσματικότητα και οι γνωστικές αποδόσεις σχετίζονται με υποτύπους Προβλημάτων Συμπεριφοράς (ΠΣ) και Χαρακτηριστικά ...
  • Doctoral Thesis  

   Multiple text comprehension and evaluation: the influence of argument type and prior belief consistency 

   Savvidou, Sylvia Maria S. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής / University of Cyprus, Faculty of Social Sciences and Education, 2021-05)
   Η παρούσα έρευνα εξέτασε κατά πόσο η αξιολόγηση αντιφατικών κειμένων αλλά και η κατανόησή τους (μονο-κειμενικό και πολυ-κειμενικό επίπεδο) επηρεάζεται από διαφορετικούς κειμενικούς τύπους επιχειρηματολογίας (επιστημονική ...
  • Doctoral Thesis  

   Neural Noise and the Decomposition of Autism Heterogeneity 

   Trakoshis, Stavros A. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής / University of Cyprus, Faculty of Social Sciences and Education, 2021-05)
   Η ετερογένεια εντός της διαγνωστικής κατηγορίας της διαταραχής αυτιστικού φάσματος αποτελεί μια από τις κυριότερες σύγχρονες προκλήσεις για τη διάγνωση και θεραπεία της διαταραχής αυτής. Προηγούμενες έρευνες έχουν δείξει ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   Parent control and parent-adolescent conflict as parameters of externalizing and internalizing behaviors : investigating the moderating effects of adolescents' psychopathic traits 

   Symeou, Maria K. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής / University of Cyprus, Faculty of Social Sciences and Education, 2015-05)
   Η παρούσα διατριβή αφορά την διερεύνηση της σχέσης ανάμεσα σε γονεϊκούς παράγοντες και προσωπικά χαρακτηριστικά στην εμφάνιση εξωτερικευμένων και εσωτερικευμένων συμπεριφορών. Επίσης, η έρευνα έχει σκοπό να εξετάσει το ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   Parenting and internalizing problems: a mixed-method design 

   Heraclidou, Irene M. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής / University of Cyprus, Faculty of Social Sciences and Education, 2022-05)
   Σκοποί: Η τρέχουσα έρευνα αποσκοπούσε στο να διερευνήσει τις διαμεσολαβητικές επιδράσεις των χαρακτηριστικών προσωπικότητας και των στρατηγικών αντιμετώπισης του στρες των προέφηβων ανάμεσα στη σχέση μεταξύ της γονεϊκότητας ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   Parenting characteristics and practices as parameters of bullying and victimization : the moderating role of callous-unemotional traits and empathy 

   Nikiforou, Militsa I. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής / University of Cyprus, Faculty of Social Sciences and Education, 2013-06)
   Ο σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να διερευνήσει το ρόλο των γονικών και των προσωπικών χαρακτηριστικών στην εμπλοκή του παιδιού σε περιστατικά σχολικής επιθετικότητας. Επίσης, η έρευνα έχει σκοπό να εξετάσει το ρυθμιστικό ...
  • Doctoral Thesis  

   Peer interaction and cognitive development : the role of gender at 6-7 and 10-11 years old 

   Zapiti, Anna St. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής / University of Cyprus, Faculty of Social Sciences and Education, 2012-05)
   Η διδακτορική διατριβή διερεύνησε την επίδραση του φύλου ως ασυμμετρία στις αλληλεπιδράσεις των παιδιών. Στην έρευνα συμμετείχαν παιδιά από δύο διαφορετικές ηλικιακές ομάδες (6-7 και 10-11 χρονών) με σκοπό να διερευνηθεί ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   Processing different taxonomic and thematic conceptual relations : a lifespan investigation 

   Christodoulou Devledian, Marianna (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής / University of Cyprus, Faculty of Social Sciences and Education, 2015-05)
   Στο πλαίσιο της παρούσας διατριβής διερευνήθηκαν οι μηχανισμοί επεξεργασίας ταξινομικών και θεματικών σημασιολογικών σχέσεων σε πληθυσμό ηλικίας από 6 έως 63+ ετών. Ο στόχος της έρευνας ήταν η διερεύνηση της επίδρασης ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   Psychophysiological indices of school bullying and school victimization experiences in resting baseline and in tone-cued affective imagery 

   Lazarou, Chrysostomos A. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής / University of Cyprus, Faculty of Social Sciences and Education, 2013-05)
   Η παρούσα διδακτορική διατριβή περιελάμβανε τρεις μελέτες. Η 1η μελέτη αφορούσε τη χορήγηση διαφόρων ερωτηματολογίων σε ένα μεγάλο δείγμα παιδιών και εφήβων (Ν = 907), περιλαμβανομένου του ερωτηματολογίου για τον Σχολικό ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   The psychophysiology of intergroup anxiety in the Cyprus context 

   Georgiou, Dora E. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής / University of Cyprus, Faculty of Social Sciences and Education, 2019-01)
   Σε έναν κόσμο που γίνεται ολοένα και πιο ποικιλόμορφος και παγκοσμιοποιημένος, οι ταχείες κοινωνικές και πολιτικές μεταμορφώσεις οδηγούν στην ανάγκη καλύτερης κατανόησης της αλληλεπίδρασης μεταξύ ομάδων ανθρώπων. Ορισμένες ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   Psychosocial and cognitive development of undergranduate university students in greek cypriot universities 

   Kranou Kyriakides, Fotini A. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής / University of Cyprus, Faculty of Social Sciences and Education, 2013-12)
   Ο στόχος της συγκεκριμένης διδακτορικής διατριβής είναι η διερεύνηση της παρούσας κατάστασης της ψυχοκοινωνικής και της γνωστικής ανάπτυξης των φοιτητών καθώς και της διαφοροποίησης της στα χρόνια της ανώτατης εκπαίδευσης ...