• Doctoral Thesis  Open Access

   Callous unemotional and autistic traits : investigating differences on empathy, physiological measurements and emotion recognition   

   Georgios, Georgiou A. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής / University of Cyprus, Faculty of Social Sciences and Education, 2018-05)
   Εισαγωγή: Σύμφωνα με προηγούμενες έρευνες, τόσο τα Χαρακτηριστικά Σκληρότητας (ΧΣ) όσο και τα αυτιστικά χαρακτηριστικά συνδέονται με προβλήματα στην ενσυναίσθηση και στην κοινωνική αλληλεπίδραση. Παρά τα εν λόγω επιφανειακά ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   Can 'Limited Prosocial Emotions' be changed in early childhood? : an examination of three treatment programs 

   Miltiadou, Eleni Ch. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής / University of Cyprus, Faculty of Social Sciences and Education, 2018-05)
   Εισαγωγή: Παιδιά με ΧΣ αποτελούν πρόκληση αφού δεν ανταποκρίνονται στις εμπειρικές θεραπείες που επιφέρουν αποτελέσματα στην αντικοινωνική συμπεριφορά παιδιών χωρίς ΧΣ. Αυτό αποδίδεται σε ιδιαίτερους αναπτυξιακούς παράγοντες ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   Cognitive and affective mechanisms of illness anxiety : How do illness-anxious individuals process health-threatening 

   Leonidou, Chrysanthi L. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής / University of Cyprus, Faculty of Social Sciences and Education, 2018-05)
   Η επεξεργασία πληροφοριών απειλητικών για την υγεία παίζει σημαντικό ρόλο στο μηχανισμό ανάπτυξης και συντήρησης του άγχους υγείας/ασθένειας, το οποίο ορίζεται ως η ανησυχία για την ύπαρξη μιας σοβαρής ιατρικής πάθησης ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   Computer-based remediation for reading difficulties in a consistent orthography : comparing the effects of two theory-driven programs 

   Ktisti, Christiana A. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής / University of Cyprus, Faculty of Social Sciences and Education, 2015-05)
   Παρά την πρόοδο στην επιστήμη της παρέμβασης των αναγνωστικών δυσκολιών, εξακολουθεί να υπάρχει ένα μικρό ποσοστό μαθητών που, αν και έχει δεχτεί παρεμβάσεις, αδυνατεί να σημειώσει την αναμενόμενη πρόοδο όσον αφορά στις ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   Constructing and updating spatial representations : a developmental approach 

   Michaelides, Christos S. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής / University of Cyprus, Faculty of Social Sciences and Education, 2018-05)
   Η εργασία στόχευε στην πειραματική αξιολόγηση της ικανότητας παιδιών διαφόρων ηλικιών (6 έως 11 ετών), καθώς και ενηλίκων (19-, 35-, 60-χρονων), να διαμορφώνουν και να ανανεώνουν νοερά χωρικές αναπαραστάσεις για διατάξεις ...
  • Doctoral Thesis  

   Constructing spatial situation models from comics 

   Pagkratidou, Marianna P. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής / University of Cyprus, Faculty of Social Sciences and Education, 2021-05)
   Έρευνες στο χώρο της μνήμης και της κατανόησης ιστοριών, μέσα από την κατασκευή εις βάθος νοητικών μοντέλων δείχνουν πως, όταν ζητηθεί από τους αναγνώστες να προσέξουν τις χωροταξικές πληροφορίες, οι αναγνώστες αναγνωρίζουν ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   Continuous theta burst stimulation : effects of dorsolateral prefrontal cortex stimulation on emotional processing 

   Konikkou, Katerina M. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής / University of Cyprus, Faculty of Social Sciences and Education, 2020-05)
   Εισαγωγή: Ο προμετωπιαίος φλοιός (DLPFC) παίζει βασικό ρόλο στον έλεγχο της επεξεργασίας συναισθηματικών ερεθισμάτων και αντιδράσεων. Ωστόσο, ο λειτουργικός ρόλος του PFC στη ρύθμιση νεύρο-φυσιολογικών μηχανισμών και ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   The contribution of occupation, leisure activities and coping strategies in cognitive performance : A latent model approach to cognitive reserve in Greek Cypriot adults 

   Prokopiou, Juliana X. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής / University of Cyprus, Faculty of Social Sciences and Education, 2018-05)
   Η παρούσα μελέτη μελέτησε μία ολοκληρωμένη προσέγγιση του Γνωστικού Αποθέματος (ΓΑ) διερευνώντας τη συνεισφορά των παραγόντων του ΓΑ οι οποίοι διερευνώνται λιγότερο συχνά (επαγγελματική επίτευξη, επαγγελματική-προσωπική ...
  • Doctoral Thesis  

   Cultivating Personal and Systemic Resilience in the Elite Football Context 

   Papantoniou, Adamos (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής / University of Cyprus, Faculty of Social Sciences and Education, 2023-12)
   The science of Sport Psychology is gaining prominence in modern football as an increasing number of individuals and teams seek the assistance of qualified sport psychologists (Tod et al., 2017). However, there is a ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   Definite article acquisition and morphosyntactic development in Cypriot-Greek cochlear implanted children compared to typically hearing press 

   Yiangou, Elena S. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής / University of Cyprus, Faculty of Social Sciences and Education, 2020-01)
   Ο πρωταρχικός στόχος αυτής της έρευνας ήταν να εξετάσει αν κωφά Ελληνοκύπρια παιδιά με κοχλιακά εμφυτεύματα, ακολουθούν την ίδια αναπτυξιακή πορεία όσο αφορά την χρήση του οριστικού άρθρου της Ελληνικής γλώσσας και κατ’ ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   Developmental dynamics binding processing efficiency, working memory and reasoning: a longitudinal study 

   Mouyi, Antigoni (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής / University of Cyprus, Faculty of Social Sciences and Education, 2008-06)
   Η μελέτη της ανάπτυξης και των δυναμικών αλληλεπιδράσεων των γνωστικών παραμέτρων της ευφυΐας στις ηλικίες 6-11 χρόνων, αποτελούν το σκοπό της παρούσης έρευνας. Η έρευνα ήταν διαχρονική και διεξήχθη σε δύο κύματα με χρονική ...
  • Doctoral Thesis  

   A dialogical case study in a Cypriot mental rehabilitation center: residents’ and professionals’ representations of mental illness causes, daily life and working experiences 

   Mouyi, Rebecca P. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής / University of Cyprus, Faculty of Social Sciences and Education, 2022-02)
   Η παρούσα διατριβή εξετάζει τις εμπειρίες ατόμων που διαγνώστηκαν με ψυχική ασθένεια και διαμένουν σε ένα Κυπριακό, κοινοτικό κέντρο ψυχικής αποκατάστασης, καθώς και των επαγγελματιών που εργάζονται μαζί τους. Συγκεκριμένα, ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   The differences between self-reported and measured height and weight : detection, examination and manipulation 

   Kkeli, Natalie K. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής / University of Cyprus, Faculty of Social Sciences and Education, 2020-05)
   Οι απαντήσεις σε δηλώσεις αυτο-αναφοράς θα πρέπει να περιγράφουν τα χαρακτηριστικά των ερωτηθέντων με ακρίβεια. Η ακρίβεια των αυτο-αναφορών εξετάζεται με τη μέτρηση του βαθμού συμφωνίας τους με τις πραγματικές μετρήσεις, ...
  • Doctoral Thesis  

   Distinct Neurophysiological Patterns Associated with Differentiated levels of Antisocial Behavior, Callous-Unemotional traits, and Anxiety: Τhe Effectiveness of Heart Rate Variability (HRV) Biofeedback Training with Video Games 

   Petridou, Maria L. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής / University of Cyprus, Faculty of Social Sciences and Education, 2021-11)
   Θεωρητικό Υπόβαθρο: Διαφορετικά επίπεδα Αντικοινωνικής Συμπεριφοράς (ΑΣ), Χαρακτηριστικών Σκληρότητας (ΧΣ), άγχους και η συννοσυρότητά τους έχουν συσχετιστεί με ελλείψεις ως προς τις επιτελικές δεξιότητες και τη συναισθηματική ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   Eating disorder risk: the role of sensitivity to negative affect and body-image inflexibility 

   Koushiou, Maria I. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής / University of Cyprus, Faculty of Social Sciences and Education, 2016-05)
   Οι Διατροφικές Διαταραχές (ΔΔ) αποτελούν ένα σοβαρό πρόβλημα δημόσιας υγείας με συνεχώς αυξανόμενα ποσοστά εμφάνισης ανάμεσα σε νεαρές γυναίκες. Σύγχρονες θεωρητικές προσεγγίσεις υποστηρίζουν ότι οι ΔΔ δεν αντιμετωπίζονται ...
  • Doctoral Thesis  

   Effects of movement type on scene recognition 

   Gavriil, Christodoula K. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής / University of Cyprus, Faculty of Social Sciences and Education, 2023-05-10)
   Η αναγνώριση μιας σκηνής από μια νέα σκοπιά βασίζεται στη χωρική ενημέρωση, δηλαδή στη διαδικασία παρακολούθησης του τρόπου με τον οποίο αλλάζουν οι χωρικές πληροφορίες κατά τη μετακίνηση στο περιβάλλον. Σε εικονικά ...
  • Doctoral Thesis  

   Effects of Stimulus Features and of Individual Characteristics on the Perception of Time 

   Plastira, Miria N. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής / University of Cyprus, Faculty of Social Sciences and Education, 2023-05-10)
   Σε αυτήν τη διατριβή μελετήθηκε η επίδραση της ταχύτητας της ομιλίας και της μουσικής στην αντίληψη του χρόνου. Εξετάστηκαν επίσης οι διαφορές μεταξύ των αναπαραγόμενων διαρκειών ακουστικών ερεθισμάτων παρόμοιων με ομιλία ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   Emotion regulation in smokers : how cognitive reappraisal and acceptance affect subjective, physiological, cognitive and behavioural correlates of craving 

   Paraskeva-Siamata, Michaela (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής / University of Cyprus, Faculty of Social Sciences and Education, 2019-01)
   Παρά το γεγονός ότι το κάπνισμα είναι η πρωταρχική αιτία πρόωρων θανάτων που μπορούν να προληφθούν (WHO, 2016), οι πλείστοι καπνιστές που επιθυμούν να διακόψουν το κάπνισμα, ακόμη και με τη λήψη βοήθειας, δε φαίνεται να ...
  • Doctoral Thesis  

   Enhancement of emotion regulation skills in vulnerable adolescents due to the existence of addictions or psychopathology in the family 

   Theodorou, Christiana A. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής / University of Cyprus, Faculty of Social Sciences and Education, 2020-06)
   Η τρέχουσα έρευνα περιλαμβάνει τρείς μελέτες. Η μελέτη 1 εστιάζει στη διερεύνηση εάν οι γονικές πρακτικές προβλέπουν τις ικανότητες ρύθμισης των συναισθημάτων των εφήβων και στη συνέχεια εάν αυτές οι ικανότητες προβλέπουν ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   Evaluating an acceptance and commitment therapy internet-based intervention for smoking cessation in young adults 

   Savvides, Stella Nicoleta (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής / University of Cyprus, Faculty of Social Sciences and Education, 2014-12)
   Το κάπνισμα εξακολουθεί να αποτελεί παγκόσμια ανησυχία, ιδίως στον τομέα της νεολαίας. Οι στόχοι της παρούσας μελέτης ήταν: (α) να δημιουργηθεί και να εξεταστεί η αποδοχή και ικανοποίηση των συμμετεχόντων στην διαδικτιακή ...