• Doctoral Thesis  

   Essays in Applied Labour Economics 

   Savcic, Ruzica (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης / University of Cyprus, Faculty of Economics and Management, 2023)
   In economics, an exogenous shock refers to an unexpected and external event or influence that disrupts the normal functioning of an economic system, market, or model. Exogenous shocks are typically outside the control or ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   Three essays on the performance of single equation cointegration estimators in finite samples 

   Christou, Christina (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης / University of Cyprus, Faculty of Economics and Management, 2001)
  • Doctoral Thesis  Open Access

   Economic growth, productivity and technological change 

   Ketteni, Elena (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης / University of Cyprus, Faculty of Economics and Management, 2006-06)
   Οι στόχοι της Διατριβής είναι: (1) να εξετάσει κατά πόσο συγκεκριμένοι δείκτες χρηματοοικονομικής ανάπτυξης επηρεάζουν την οικονομική μεγέθυνση με στόχο την εξακρίβωση μη γραμμικότητας στην σχέση αυτή; (2) να εξετάσει τη ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   A semi-parametric approach for the testing of downward wage rigidity using micro-data 

   Nearchou, Paris (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης / University of Cyprus, Faculty of Economics and Management, 2009-01)
   Η παρούσα διατριβή πραγματεύεται το θέμα της μέτρησης του βαθμού ακαμψίας στους μισθούς. Συγκεκριμένα, έχει ως πρώτο στόχο την ανάπτυξη μιας ημιπαραμετρικής οικονομετρικής μεθόδου που να επιτρέπει την εκτίμηση του βαθμού ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   Approaches to measuring schooling value 

   Andreou, Sophia N. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης / University of Cyprus, Faculty of Economics and Management, 2011-05)
   Η διδακτορική αυτή διατριβή επικεντρώνεται σε τρεις διαφορετικές έρευνες. Η πρώτη έρευνα μελετά πώς ο νέος δείκτης ποιότητας των σχολείων, γνωστός ως «Contextual Value Added (CVA) Indicator», επηρεάζει τις αξίες των σπιτιών ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   Essays in welfare growth and the gender wage gap 

   Vrachimis, Konstantinos (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης / University of Cyprus, Faculty of Economics and Management, 2011-05)
   Στην διατριβή εξετάζονται τρία ξεχωριστά θέματα: το μισθολογικό χάσμα μεταξύ ανδρών και γυναικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι παράγοντες που επηρεάζουν τον διορθωμένο ως προς την ευημερία δείκτη του ακαθάριστου εγχώριου ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   Economic analysis of automobile markets 

   Adamou, Adamos (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης / University of Cyprus, Faculty of Economics and Management, 2011-05)
   Η παρούσα διατριβή εστιάζεται σε τρία ερευνητικά ερωτήματα που αφορούν τις αγορές αυτοκινήτων. Για την ανάλυση των ερωτημάτων χρησιμοποιούνται ηδονικοί δείκτες τιμών και μοντέλα εκτίμησης ζήτησης για διαφοροποιημένα προϊόντα. ...
  • Doctoral Thesis  

   Economic growth, productivity and the environment 

   Empora, Neophyta K. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης / University of Cyprus, Faculty of Economics and Management, 2011-11)
   Η παρούσα διατριβή περιλαμβάνει τρεις μελέτες που επικεντρώνονται στην σχέση μεταξύ περιβάλλοντος και παραγωγικού τομέα της οικονομίας για τις Αμερικάνικες πολιτείες. Η μορφή των σχέσεων και οι εκτιμούμενες επιδράσεις ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   Model uncertainty, structural breaks and policy evaluation : a financial risk management application 

   Kourouyiannis, Constantinos Ch. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης / University of Cyprus, Faculty of Economics and Management, 2012-05)
   Η τρέχουσα χρηαματοοικονομική κρίση, η οποία ξεκίνησε το 2007, ξεσπέπασε τα προβλήματα στην πρόβλεψη της διακύμανσης καθώς και άλλων μέτρων κινδύνου, όπως την Τιμή του Ρίσκου και το Αναμενόμενο Έλλειμα, όταν δε λαμβάνουμε ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   Essays on structural change, economic takeoffs, and growth volatility 

   Stylianou, Ioanna M. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης / University of Cyprus, Faculty of Economics and Management, 2012-06)
   Το βασικό θέμα αυτής της διατριβής είναι πως οι δομικές αλλαγές στο μακροοικονομικό επίπεδο επηρεάζουν την οικονομική ανάπτυξη, όπως επίσης, και τη διακύμανση των ρυθµών οικονοµικής ανάπτυξης. Συγκεκριμένα, σε αυτή τη ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   Essays in applied labour economics and the environment 

   Mitsis, Pandelis A. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης / University of Cyprus, Faculty of Economics and Management, 2013-06)
   Στη διατριβή αυτή εξετάζονται δύο ξεχωριστά θέματα: οι επιπτώσεις των κατωτάτων μισθών στην Κύπρο (μια χώρα όπου η νομοθεσία περί κατωτάτου ορίου μισθοδοσίας δεν καλύπτει σημαντικό μέρους του εργατικού δυναμικού) και οι ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   Essays on financial intermediation 

   Kokas, Sotirios Ch. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης / University of Cyprus, Faculty of Economics and Management, 2014-12)
   Η διατριβή με τίτλο «Δοκίμια για τη χρηματοπιστωτική διαμεσολάβηση» αποτελείται από τρία αλληλένδετα κεφάλαια που σχετίζονται με την βιβλιογραφία της εμπειρικής τραπεζικής. Στο πρώτο κεφάλαιο εκτιμούμε το βαθμό του ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   Essays on stock and foreign exchange market linkages and equity capital flows to emerging economies 

   Matsi, Maria Ch. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης / University of Cyprus, Faculty of Economics and Management, 2015-05)
   Η διατριβή με τίτλο «Δοκίμια στις Διασυνδέσεις της Χρηματαγοράς και της Αγοράς Συναλλάγματος και Ροές Μετοχικών Κεφαλαίων στις Αναδυόμενες Οικονομίες» αποτελείται από τρία αλληλένδετα κεφάλαια που σχετίζονται με τη ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   Understanding international price level dispersion and price convergence 

   Glushenkova, Marina (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης / University of Cyprus, Faculty of Economics and Management, 2016-05)
   Η παρούσα διατριβή διερευνά τις διαφορές τιμών στην ΕΕ και την ύπαρξη ομάδων σύγκλισης τιμών σε όλη την υδρόγειο. Πρώτα, εξετάζουμε τους καθοριστικούς παράγοντες και την εξέλιξη της διασποράς τιμών των εμπορευμάτων σε όλη ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   Effects of publicly funded infrastructure on chinese economy 

   Yu, Chen (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης / University of Cyprus, Faculty of Economics and Management, 2016-05)
   Από την έναρξη της Κινέζικης οικονομικής μεταρρύθμισης το 1978, η κινεζική οικονομία έχει γνωρίσει τεράστια βελτίωση. Η κυβέρνηση έχει επεκτείνει την επένδυση στο κεφάλαιο των υποδομών, από 7 δισεκατομμύρια δολάρια το 1979 ...
  • Doctoral Thesis  

   The labour supply curve revisited : a forward-falling and backward-bending specification 

   Polycarpou, Alexandros A. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης / University of Cyprus, Faculty of Economics and Management, 2017-04)
   Στην παρούσα διατριβή, η βιβλιογραφική ανασκόπηση αλλά και η μη-παραμετρική οικονομετρική ανάλυση της συμπεριφοράς των ατόμων στην αγορά εργασίας δείχνουν σημαντική ετερογένεια. Αυτή η ετερογένεια στην προσφορά εργασίας ...
  • Doctoral Thesis  

   The public-private wage gap in European countries 

   Michael, Maria S. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης / University of Cyprus, Faculty of Economics and Management, 2017-05)
   Η διδακτορική διατριβή μελετά το μισθολογικό χάσμα μεταξύ εργαζομένων του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, χρησιμοποιώντας συγκρίσιμα δεδομένα για ένα μεγάλο αριθμό ατόμων και Ευρωπαϊκών χωρών (Έρευνα Εισοδημάτων και ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   Understanding government spending and preferences for redistribution 

   Petrou, Kyriakos P. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης / University of Cyprus, Faculty of Economics and Management, 2017-05)
   Η παρούσα διδακτορική διατριβή έχει δύο κύριους στόχους. Πρώτον, να μελετήσει τους παράγοντες που εξηγούν τις κυβερνητικές δαπάνες, και δεύτερον, να κατανοήσει το πως διαμορφώνονται οι προτιμήσεις για την αναδιανομή του ...
  • Doctoral Thesis  

   International capital mobility and taxation of multinational firms 

   Karavitis, Panagiotis I. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης / University of Cyprus, Faculty of Economics and Management, 2017-11)
   Η διατριβή αποτελείται από τρία αλληλένδετα κεφάλαια, που σχετίζονται με τη διεθνή ροή κεφαλαίου και τη διεθνή εταιρική φορολόγηση. Το πρώτο κεφάλαιο έχει τίτλο «Η επίδραση στην ευημερία λόγω ολοκλήρωσης στην αγορά κεφαλαίου ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   Empirical effects of commodity and income tax reforms 

   Savva, Elena E. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης / University of Cyprus, Faculty of Economics and Management, 2018-05)
   Η παρούσα διατριβή μελετά συγκεκριμένες φορολογικές πολιτικές μεταρρυθμίσεις που έλαβαν χώρα στην Κυπριακή δημοκρατία τις τελευταίες δεκαετίες με σκοπό να εξετάσει ερευνητικά θέματα που ανέκαθεν έλκυαν το ενδιαφέρον τόσο ...