• Doctoral Thesis  

   Advancements in Indirect Questioning Techniques 

   Manoli, Eleni G. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied, 2022-05)
   Οι Τεχνικές ΄Εμμεσης Ερώτησης εμφανίστηκαν λόγω της αδυναμίας συλλογής αξι-όπιστων δεδομένων για ανθρώπινους πληθυσμούς, όταν σε αυτούς πραγματοποιούνται δειγματοληπτικές έρευνες για ευαίσθητα σε περιεχόμενο θέματα (π.χ. ...
  • Doctoral Thesis  Open AccessOpen Access

   Algebraic complete integrability of Lotka-Volterra equations in three and four dimensions 

   Constantinides, Kyriakos (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2008-05)
   Σ' αυτή τη διατριβή, εξετάζουμε την πλήρη αλγεβρική ολοκληρωσιμότητα των εξισώσεων Lotka - Volterra στις τρεις και στις τέσσερις διαστάσεις, που ορίζονται από ένα αντισυμμετρικό πίνακα. Ο στόχος μας είναι η πλήρη ταξινόμηση ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   Applications of root systems in geometry and physics 

   Evripidou, Charalampos A. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2014-05)
   Σε αυτή τη διατριβή μελετούμε περιοχές των μαθηματικών που μπορεί να φαίνονται ασυσχέτιστες αλλά έχουν κοινή προέλευση τη θεωρία των συστημάτων ριζών. Τα συστήματα ριζών χρησιμοποιούνται για την ταξινόμηση των αλγεβρών Lie ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   Asymptotic results for non I.I.D. multidimensionally indexed random variables 

   Mavrikiou, Petroula M. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 1999-06)
   Ο τομέας των τυχαίων μεταβλητών με πολυδιάστατους δείκτες είναι ένας πολύ γρήγορα αναπτυσσόμενος τομέας στις Πιθανότητες και στη Στατιστική. Η διατριβή αυτή πραγματεύεται ασυμπτωτικά αποτελέσματα για τις πιο πάνω τυχαίες ...
  • Doctoral Thesis  

   Block bootstrap methods for functional time series 

   Pilavakis, Dimitrios M. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2019-11)
   Η ανάλυση συναρτησιακών δεδομένων είναι ένας ταχέως αναπτυσσόμενος τομέας έρευνας στην στατιστική που ασχολείται με τη στατιστική ανάλυση απειροδιάστατων (συναρτησιακών) δεδομένων. Επομένως, είναι σημαντικό να επεκταθεί ...
  • Doctoral Thesis  Open AccessOpen Access

   Bootstrap approaches for locally stationary processes 

   Sergides, Marios (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2008-05)
   Η παρούσα διατριβή έχει δύο κυρίως σκοπούς: 1) Να αναπτύξει μια μέθοδο αναδειγματοληψίας που να δημιουργεί ψευτοπραγματώσεις του τοπικού περιοδογράμματος μιας τοπικά στάσιμης στοχαστικής ανέλιξης. 2) Να προταθεί ένας έλεγχος ...
  • Doctoral Thesis  Open AccessOpen Access

   Comparison and clustering of several spectral densities 

   Savvides, Alexios (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2008-05)
   Θεωρούμε το πρόβλημα εκτίμησης και σύγκρισης πολλών φασματικών συναρτήσεων πυκνοτήτων πιθανότητας, εστω G. Υποθέτουμε ότι οι G-1 από αυτές συνδέονται με την τελευταία μέσω ενός κατάλληλου ημιπαραμετρικού εκθετικού μοντέλου. ...
  • Doctoral Thesis  

   Construction and fitting of random field models to precipitation data 

   Andreou, Christos M. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied, 2022-05)
   Η μοντελοποίηση της κατακρήμνισης είναι σημαντική επειδή έχει μεγάλο αντίκτυπο στην υδρολογία, τη γεωργία, τα παράγωγα καιρού, τη διαχείριση της ξηρασίας και των πλημμύρων. Μία δυσκολία στη μοντελοποίηση φαινομένων όπως η ...
  • Doctoral Thesis  Open AccessOpen Access

   Contributions to wavelet methods in nonparametric statistics 

   Petsa, Athanasia A. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2009-08)
   Στο πρώτο κεφάλαιο ασχολούμαστε με το πρόβλημα της εκτίμησης του ολοκληρώματος του τετραγώνου μιας συνάρτησης πυκνότητας όταν δεδομένα με βάρος ειναι διαθέσιμα. Δείχνουμε ότι ο προτεινόμενος εκτιμητής επιτυγχάνει τη βέλτιστη ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   Differential invariants of hyperbolic equations 

   Tsaousi, Christina (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2009-03)
   Σε αυτή την διατριβή, πρώτα θα αναφερθούμε σε βασικούς ορισμούς των ομάδων μετασχηματισμών Lie, των απειροστών μετασχηματισμών και το αναλλοίωτο των μερικών διαφορικών εξισώσεων, τα οποία είναι χρήσιμα για τα επόμενα ...
  • Doctoral Thesis  Open AccessOpen Access

   Duality for Hardy spaces on tube domains in C2 and applications 

   Alexandrou, Nikoleta G. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2016-11)
   (...μη διαθέσιμη ηλεκτρονική μορφή της περίληψης)
  • Doctoral Thesis  Open AccessOpen Access

   Error analysis of the Bergman kernel method with singular basis functions 

   Lytrides, Michael (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2011-06)
   Στην παρούσα διατριβή υποθέτουμε ότι το G είναι ένα φραγμένο χωρίο Jordan με κατα τμήμα σύνορο μέσα στο μιγαδικό επίπεδο και έστω ότι Ω:= / συμβολίζει το συμπλήρωμα του . Παρουσιάζουμε θεωρητικές εκτιμήσεις και αριθμητικά ...
  • Doctoral Thesis  Open AccessOpen Access

   Extensions of the Singular Function Boundary Integral Method to two and three dimensions 

   Christodoulou, Evgenia Ch. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2011-06)
   H Μέθοδος Συνοριακού Ολοκληρώματος με Ιδιάζουσες Συναρτήσεις (Singular Function Boundary Integral Method, SFBIM) αναπτύχθηκε από τους Georgiou et. al. (1996) για την αριθμητική επίλυση διδιάστατων προβλημάτων Laplace με ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   Group analysis of systems of evolution equations 

   Kontogiorgis, Stavros G. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2018-02-07)
   Στις μέρες μας, ένα από τα πιο σημαντικά εργαλεία για την επίλυση των Διαφορικών Εξισώσεων είναι η εφαρμογή των μεθόδων των συμμετριών του Lie. Λύσεις μιας μη-γραμμικής Μερικής Διαφορικής Εξίσωσης (ΜΔΕ) μπορούν να ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   hp-Finite element methods fourth-order singularly perturbed problems 

   Constantinou, Philippos C. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2019-05)
   Η διατριβή αφορά προβλήματα 4ης τάξης, στη μια και δύο διαστάσεις, τα οποία είναι διαταραγμένα με ιδιόμορφο / ιδιάζοντα τρόπο. Η λύση τέτοιων προβλημάτων περιέχει συνοριακά στρώματα. Έχουμε δύο στόχους: πρώτα θέλουμε να ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   Lie group classification of diffusion-type equations 

   Demetriou Elena L. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2008-11)
   Ο κύριος στόχος της διατριβής αυτής είναι η ταξινόμηση των συμμετριών Lie μη-γραμμικών εξισώσεων της διάχυσης. Ακολουθώντας την κλασσική μέθοδο εύρεσης των συμμετριών Lie, παρουσιάζουμε μια πλήρη ταξινόμηση των συμμετριών ...
  • Doctoral Thesis  Open AccessOpen Access

   The method of fundamental solutions for certain problems in rotationally symmetric domains 

   Tsangaris, Theodoros (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών/ University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2006-06)
   Το κύριο αντικείμενο της διατριβής είναι η διερεύνηση της Μεθόδου των Θεμελιωδών Λύσεων (ΜΘΛ) σε προβλήματα των οποίων τα χωρία έχουν αξονική συμμετρία. Συγκεκριμένα μελετήθηκε η εφαρμογή της ΜΘΛ σε αρμονικά και διαρμονικά ...
  • Doctoral Thesis  

   Multiple Hamiltonian structures for Volterra and Toda Lattices 

   Kouzaris, Stelios (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών/ University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2001)
   Η διατριβή χωρίζεται σε δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος μελετούμε τα ολοκληρώσιμα συστήματα που κατασκεύαστηκαν από τον Bogoyavlensky το 1988. Αυτά τα συστήματα συνδέονται με απλές Lie άλγεβρες και γενικεύουν το καλά γνωστό ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   The nonlinear parabolic thin obstacle problem 

   Chatzigeorgiou, Georgiana G. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2020-05)
   Στόχος της παρούσας διατριβής είναι η ανάπτυξη της θεωρίας της ομαλότητας για Πρόβλημα Συνοριακών Τιμών (ΠΣΤ) και Προβλήματα Ελευθέρου Συνόρου τα οποία διέπονται από πλήρως μη-γραμμικούς παραβολικούς τελεστές. Το κείμενο ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   Numerical and semi-analytical solutions of viscoplastic Poiseuille and Couette flows 

   Chatzimina, Maria K. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2009-01)
   Η παρούσα διατριβή περιλαμβάνει τις αριθμητικές και ημι-αναλυτικές λύσεις ιξωδοπλαστικών ροών Poiseuille και Couette. Αρχικά επιλύουμε αριθμητικά διάφορες ροές διακοπής ρευστών Bingham χρησιμοποιώντας το ομαλοποιημένο ...