• Doctoral Thesis  Open Access

   57Fe Mössbauer spectroscopic studies on β-thalassaemia using a mouse model for β-thalassaemia and red blood cell samples from patients 

   Charitou, Georgios H. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2019-05)
   Η β-θαλασσαιμία είναι μια κληρονομική αναιμία που προκαλείται από μεταλλάξεις του γονιδίου β‑σφαιρίνης. Επηρεάζει πολλαπλά όργανα και συνδέεται με σημαντική νοσηρότητα και θνησιμότητα. Σε αυτή την εργασία χρησιμοποιήθηκε ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   Controlling electron and exciton transfer paths in molecular systems 

   Antoniou, Panayiotis F. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2017-05)
   Η παρούσα Διδακτορική Διατριβή επικεντρώνεται στη μελέτη των μηχανισμών αντιδράσεων μεταφοράς ηλεκτρονίου (ΜΗΛ) και μεταφοράς ενέργειας (ΜΕΝ) σε μοριακά συστήματα. Ο κύριος στόχος της ερευνητικής μου δραστηριότητας ήταν ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   Development and application of efficient and accurate free-energy models and methodologies for high-throughput computational protein design 

   Michael, Eleni M. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2020-09)
   Ο υπολογιστικός σχεδιασμός πρωτεϊνών (ΥΣΠ) αποτελεί σημαντικό εργαλείο της βιοτεχνολογίας, με ποικίλες πετυχημένες εφαρμογές τα τελευταία χρόνια, στις οποίες συγκαταλέγονται η δημιουργία καινούριων ή τροποποιημένων πρωτεϊνών ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   Direct calculation of parton distribution functions (PDFs) on the lattice 

   Manigrasso, Floriano (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2022-04)
   In this work, we address a number of crucial steps in order to evaluate the nucleon unpolarized helicity and transversity parton distribution functions within the framework of lattice QCD. Discretization artifacts are ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   Direct evaluation of parton distribution functions of the nucleon from Lattice QCD 

   Scapellato, Aurora E. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied SciencesBergische Universität Wuppertal, Department of Physics, 2019-09)
   Περιγράφουμε τον υπολογισμό των συναρτήσεων διανομής (PDFs) του νουκλεονίου αρχίζοντας από τη Λαγκαντζιανή των ισχυρών αλληλεπιδράσεων και χρησιμοποιώντας το φορμαλισμό Κβαντικής Χρωμοδυναμικής (ΚΧΔ) πλέγματος. Οι αριθμητικοί ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   Dynamical extensions of band theory : non-Hermitian contributions and topological stabilization 

   Kyriakou, Kyriakos A. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2019-05)
   Υποκινούμενοι από την αυξανόμενη σημαντικότητα των επιφανειακών (ή γενικότερα συνοριακών) φαινομένων σε τοπολογικές καταστάσεις της Συμπυκνωμένης Ύλης, και σε συνδυασμό με την εμπλοκή γεωμετρικών και τοπολογικών εννοιών ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   Formation of peptide nanostructures and molecular recognition of complement component protein C3 by compstatin: molecular dynamics studies 

   Tamamis, Fanourios (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2010-05)
   Οι προσομοιώσεις Μοριακής Δυναμικής (ΜΔ) παρέχουν την ικανότητα κατανόησης σε ατομικό επίπεδo της δομής, δυναμικής, λειτουργίας και αλληλεπιδράσεων των βιομορίων και αποτελούν ένα ισχυρό εργαλείο για τη διερεύνηση προβλημάτων ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   Hadron form factors and hadron deformation from lattice QCD 

   Koutsou, Giannis (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών/ University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2008-09)
   Σε αυτή την εργασία μελετάμε παράγοντες μορφής (Form Factors) αδρονίων και την παραμόρφωση αδρονίων. Οι παράγοντες μορφές των αδρονίων περιέχουν πληροφορίες για την σύσταση τους, το μέγεθος τους και το σχήμα τους. Ο ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   Hadron structure including disconnected quark loop contributions 

   Hadjiyiannakou, Kyriakos A. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2015-05)
   Σε αυτή την εργασία μελετούμε τη συνεισφορά των ασύνδετων διαγραμμάτων κουώρκς σε αδρονικά στοιχεία πίνακα, όπως για παράδειγμα στοιχεία πίνακα τα οποία προσδιορίζουν τους παράγοντες μορφής. Οι παράγοντες μορφής αποτελούν ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   Higher order Perturbative Calculations in Strong interaction physics with improved discretized actions for Quarks and Gluons 

   Constantinou, Martha G. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2008-04)
   Στα πλαίσια της παρούσας Διατριβής πραγματοποιούνται διαταρακτικοί υπολογισμοί στην Κβαντική Χρωμοδυναμική Πλέγματος. Εφαρμόζουμε βελτιωμένες φερμιονικές και γκλουονικές δράσεις, οι οποίες χρησιμοποιούνται ευρέως στις ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   Higher-loop renormalization in lattice QCD and non-perturbative studies of SU(N) Gauge Theories 

   Skouroupathis, Apostolos (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2009-03)
   Το περιεχόμενο της διατριβής χωρίζεται σε δυο νοηματικές ενότητες: Στην πρώτη ενότητα περιγράφουμε διάφορους διαταρακτικούς υπολογισμούς στο πλέγμα, ενώ στη δεύτερη ενότητα παρουσιάζουμε μια σειρά από αριθμητικές προσομοιώσεις. ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   Lattice Kinetic Algorithms for relativistic flows: a unified treatment 

   Simeoni, Daniele N. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2022-05)
   Σε αυτή τη διατριβή παρουσιάζω τα αποτελέσματα που προέκυψαν κατά τη διάρκεια της διδακτορικής διατριβής μουAlgorithms for Relativistic Lattice Boltzmann, ένα από τα έργα στα πλαίσια του ευρωπαϊκού δικτύου κοινών διδακτορικών ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   Model study of charm loop effects 

   Calì, Salvatore G. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied SciencesBergische Universität Wuppertal, Department of Physics, 2019-09)
   Στις μέρες μας, πολλές προσομοιώσεις της Κβαντικής Χρωμοδυναμικής (ΚΧΔ) στο πλέγμα διεκπεραιώνονται χρησιμοποιώντας Nf = 2 + 1 δυναμικά, ελαφρά κουάρκ (up, down, strange). Αυτή η διάταξη, μέχρι στιγμής παρείχε σημαντικά ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   Molecular Charge-transfer and Excitonic Processes: from Bridge-mediated Electron Transfer and Transport to Bridge-mediated Singlet Fission 

   Valianti, Stefani G. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2021-11)
   Η παρούσα Διδακτορική Διατριβή περιγράφει ερευνητικές εργασίες για τη μεταφορά ηλεκτρονίων (ΜΗΛ) και τις πολύ-εξιτονικές διεργασίες σε μόρια και μοριακές συνδέσεις. Ο βασικός στόχος της έρευνας είναι να αναπτύξει μια φυσική ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   Multilevel Algorithms in Lattice QCD for Exascale Machines 

   Ramirez Hidalgo, Gustavo Alonso (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2022-10)
   Η παρούσα διατριβή πραγματεύεται την εφαρμογή και ανάπτυξη μεθόδων πολλαπλών επιπέδων, για την επίλυση γραμμικών συστημάτων εξισώσεων και υπολογισμού ιχνών συναρτήσεων πινάκων, στη ρύθμιση δικτυωτού Κβαντική Χρωμοδυναμική ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   Optical properties of multinary chalcogenide semiconductor nanostructures for light emission and light harvesting applications 

   Zacharia, Anna M. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2020-09)
   Οι σύνθετοι ημιαγωγοί χαλκογονιδίων (MCS) έχουν αναδειχθεί ως ελκυστικά οπτοηλεκτρονικά υλικά, προσφέροντας ευελιξία σύνθεσης και στοιχειομετρίας, χαμηλή τοξικότητα και έντονη οπτική απορρόφηση με ενεργειακά χάσματα κατάλληλα ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   Perturbative renormalization of hadron operators and other fundamental quantities in lattice quantum chromodynamics 

   Spanoudes, Gregoris K. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2019-05)
   Στην παρούσα διατριβή, παρουσιάζεται ένας αριθμός από διαταρακτικούς υπολογισμούς που αφορούν την επανακανονικοποίηση διάφορων τοπικών και μη τοπικών αδρονικών τελεστών, όπως επίσης την επανακανονικοποίηση άλλων θεμελιωδών ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   Perturbative study of quark and gluon operators with improved actions on the lattice 

   Costa, Marios E. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2014-05)
   Στα πλαίσια της παρούσας Διατριβής πραγματοποιούνται διαταρακτικοί υπολογισμοί στην Κβαντική Χρωμοδυναμική (ΚΧΔ), στο φορμαλισμό του Πλέγματος. Εφαρμόζουμε μία ποικιλία από βελτιωμένες φερμιονικές και γκουονικές δράσεις, ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   Search for an exotic decay of the Higgs boson to a pair of light pseudoscalars in the final state of two muons and two tau leptons in proton-proton collisions at 13 TeV 

   Erodotou, Eleni Ch. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2019-05)
   Η παρούσα μελέτη παρουσιάζει την αναζήτηση της εξωτικής διάσπασης του μποζονίου Higgs (125 GeV), σε ζεύγος ψευδοβαθμωτών σωματιδίων, με τελικές καταστάσεις δυο μιόνια και δυο λεπτόνια ταυ. Τα πραγματικά δεδομένα που ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   Search for an exotic decay of the Higgs boson to a pair of light pseudoscalars in the final state with two b quarks and two tau leptons in proton-proton collisions at √s=13TeV 

   Tsiakkouri, Demetra G. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2019-05)
   Αυτή η διατριβή επικεντρώνεται στην αναζήτηση μιας εξωτικής διάσπασης του Higgs μποζονίου σε ζεύγος ψευδοβαθμοτών μποζονίων α, με περαιτέρω διάσπαση σε ζέυγος b κουάρκ και ζεύγος τάο λεπτονίων. Αυτή η διάσπαση επιτρέπεται, ...