• Doctoral Thesis  Open Access

   Φωτοθερμικός χαρακτηρισμός ημιαγωγών και ηλιακών επιλεκτικών επιφανειών 

   Νέστορος, Μάριος (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 1999)
   Η εργασία αυτή έχει σαν στόχο τον χαρακτηρισμό υλικών υψηλής τεχνολογίας με δυο μη καταστροφικές τεχνικές, την Φωτοθερμική Ραδιομετρία (PTR) και την Φωτο-Διαμορφωμένη Θερμική Ανακλαστικότητα (PMTR). Στην μεγαλύτερη της ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   Μελέτη της ιοντικής εμφύτευσης, της θερμικής ανόπτησης και του πάχους των δειγμάτων στη δυναμική των φορέων του πολυκρυσταλλικού πυριτίου χρησιμοποιώντας υπερταχείς παλμούς laser 

   Λιουδάκης, Εμμανουήλ Ε. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2006-06)
   Με την ανάπτυξη της τεχνολογίας και της μοντέρνας οπτικής το πολυκρυσταλλικό πυρίτιο αποτελεί ένα βασικό υλικό με αρκετά υποσχόμενες ιδιότητες. Η διατριβή αυτή επικεντρώνεται στη μελέτη της χωρικής και χρονικής εξέλιξης ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   Higher order Perturbative Calculations in Strong interaction physics with improved discretized actions for Quarks and Gluons 

   Constantinou, Martha G. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2008-04)
   Στα πλαίσια της παρούσας Διατριβής πραγματοποιούνται διαταρακτικοί υπολογισμοί στην Κβαντική Χρωμοδυναμική Πλέγματος. Εφαρμόζουμε βελτιωμένες φερμιονικές και γκλουονικές δράσεις, οι οποίες χρησιμοποιούνται ευρέως στις ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   Hadron form factors and hadron deformation from lattice QCD 

   Koutsou, Giannis (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών/ University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2008-09)
   Σε αυτή την εργασία μελετάμε παράγοντες μορφής (Form Factors) αδρονίων και την παραμόρφωση αδρονίων. Οι παράγοντες μορφές των αδρονίων περιέχουν πληροφορίες για την σύσταση τους, το μέγεθος τους και το σχήμα τους. Ο ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   Higher-loop renormalization in lattice QCD and non-perturbative studies of SU(N) Gauge Theories 

   Skouroupathis, Apostolos (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2009-03)
   Το περιεχόμενο της διατριβής χωρίζεται σε δυο νοηματικές ενότητες: Στην πρώτη ενότητα περιγράφουμε διάφορους διαταρακτικούς υπολογισμούς στο πλέγμα, ενώ στη δεύτερη ενότητα παρουσιάζουμε μια σειρά από αριθμητικές προσομοιώσεις. ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   Formation of peptide nanostructures and molecular recognition of complement component protein C3 by compstatin: molecular dynamics studies 

   Tamamis, Fanourios (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2010-05)
   Οι προσομοιώσεις Μοριακής Δυναμικής (ΜΔ) παρέχουν την ικανότητα κατανόησης σε ατομικό επίπεδo της δομής, δυναμικής, λειτουργίας και αλληλεπιδράσεων των βιομορίων και αποτελούν ένα ισχυρό εργαλείο για τη διερεύνηση προβλημάτων ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   Ανάπτυξη και εφαρμογή ενός αποδοτικού και ακριβούς προτύπου έμμεσου διαλύτη της γενικευμένης προσέγγισης Born στον υπολογιστικό σχεδιασμό πρωτεϊνών 

   Πολυδωρίδης, Σάββας (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2011-05)
   Στην παρούσα διατριβή αναπτύσσουμε, ελέγχουμε και χρησιμοποιούμε μεθοδολογικές καινοτομίες και στα δύο ανωτέρω συστατικά. Αναφορικά με τις συναρτήσεις βαθμολόγησης, υλοποιούμε ένα ακριβές και υπολογιστικά αποδοτικό πρότυπο ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   Ultrafast carrier dynamics and transport properties in semiconducting nanowires 

   Tsokkou, Demetra (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2012-06)
   Τα ημιαγωγικά νανονήματα παρέχουν εξαιρετικές προοπτικές για μελλοντική τους εφαρμογή σε οπτοηλεκτρονικές συσκευές και αισθητήρες αερίων, κυρίως λόγω των ηλεκτρονικών και οπτικών τους ιδιοτήτων. Για να γίνει εφικτή η ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   Search for light charged Higgs bosons with the H± -- τ±ντ decay in the fully hadronic final state 

   Attikis, Alexandros (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2012-07)
   Η παρούσα διδακτορική διατριβή περιγράφει τη μελέτη που διεξήχθηκε για την αναζήτηση του ελαφρού και ηλεκτρικά φορτισμένου μποζονίου Higgs, στο Μεγάλο Επιταχυντή Αδρονίων (LHC) με το πείραμα CMS, σε γεγονότα tt . Ειδικότερα, ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   Perturbative study of quark and gluon operators with improved actions on the lattice 

   Costa, Marios E. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2014-05)
   Στα πλαίσια της παρούσας Διατριβής πραγματοποιούνται διαταρακτικοί υπολογισμοί στην Κβαντική Χρωμοδυναμική (ΚΧΔ), στο φορμαλισμό του Πλέγματος. Εφαρμόζουμε μία ποικιλία από βελτιωμένες φερμιονικές και γκουονικές δράσεις, ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   Hadron structure including disconnected quark loop contributions 

   Hadjiyiannakou, Kyriakos A. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2015-05)
   Σε αυτή την εργασία μελετούμε τη συνεισφορά των ασύνδετων διαγραμμάτων κουώρκς σε αδρονικά στοιχεία πίνακα, όπως για παράδειγμα στοιχεία πίνακα τα οποία προσδιορίζουν τους παράγοντες μορφής. Οι παράγοντες μορφής αποτελούν ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   Topological and conventional quantum matter in strong magnetic and electric fields : ground state thermodynamic and transport considerations 

   Konstantinou, Georgios N. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2016-05)
   Η παρούσα διατριβή επικεντρώνεται στη μελέτη της θερμοδυναμικής ηλεκτρονικών συστημάτων (τοπολογικών ή συμβατικών) στην θεμελιώδη τους κατάσταση, όταν μερικές εξωτερικές παράμετροι μεταβάλλονται (π.χ. το πάχος μιας ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   Controlling electron and exciton transfer paths in molecular systems 

   Antoniou, Panayiotis F. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2017-05)
   Η παρούσα Διδακτορική Διατριβή επικεντρώνεται στη μελέτη των μηχανισμών αντιδράσεων μεταφοράς ηλεκτρονίου (ΜΗΛ) και μεταφοράς ενέργειας (ΜΕΝ) σε μοριακά συστήματα. Ο κύριος στόχος της ερευνητικής μου δραστηριότητας ήταν ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   Spectroscopic studies of nanocrystal solids functionalized for optoelectronic applications 

   Papagiorgis, Paris G. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2018-07)
   Η παρούσα διατριβή περιέχει φασματοσκοπικές μελέτες δύο υποσχόμενων συστημάτων κολλοειδών νανοκρυστάλλων (CNCs). Το πρώτο και το μεγαλύτερο μέρος της διατριβής, δηλαδή τα κεφάλαια 4, 5 και 6, επικεντρώθηκαν σε PbS CNCs, ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   Perturbative renormalization of hadron operators and other fundamental quantities in lattice quantum chromodynamics 

   Spanoudes, Gregoris K. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2019-05)
   Στην παρούσα διατριβή, παρουσιάζεται ένας αριθμός από διαταρακτικούς υπολογισμούς που αφορούν την επανακανονικοποίηση διάφορων τοπικών και μη τοπικών αδρονικών τελεστών, όπως επίσης την επανακανονικοποίηση άλλων θεμελιωδών ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   Dynamical extensions of band theory : non-Hermitian contributions and topological stabilization 

   Kyriakou, Kyriakos A. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2019-05)
   Υποκινούμενοι από την αυξανόμενη σημαντικότητα των επιφανειακών (ή γενικότερα συνοριακών) φαινομένων σε τοπολογικές καταστάσεις της Συμπυκνωμένης Ύλης, και σε συνδυασμό με την εμπλοκή γεωμετρικών και τοπολογικών εννοιών ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   Search for an exotic decay of the Higgs boson to a pair of light pseudoscalars in the final state with two b quarks and two tau leptons in proton-proton collisions at √s=13TeV 

   Tsiakkouri, Demetra G. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2019-05)
   Αυτή η διατριβή επικεντρώνεται στην αναζήτηση μιας εξωτικής διάσπασης του Higgs μποζονίου σε ζεύγος ψευδοβαθμοτών μποζονίων α, με περαιτέρω διάσπαση σε ζέυγος b κουάρκ και ζεύγος τάο λεπτονίων. Αυτή η διάσπαση επιτρέπεται, ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   Search for an exotic decay of the Higgs boson to a pair of light pseudoscalars in the final state of two muons and two tau leptons in proton-proton collisions at 13 TeV 

   Erodotou, Eleni Ch. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2019-05)
   Η παρούσα μελέτη παρουσιάζει την αναζήτηση της εξωτικής διάσπασης του μποζονίου Higgs (125 GeV), σε ζεύγος ψευδοβαθμωτών σωματιδίων, με τελικές καταστάσεις δυο μιόνια και δυο λεπτόνια ταυ. Τα πραγματικά δεδομένα που ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   57Fe Mössbauer spectroscopic studies on β-thalassaemia using a mouse model for β-thalassaemia and red blood cell samples from patients 

   Charitou, Georgios H. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2019-05)
   Η β-θαλασσαιμία είναι μια κληρονομική αναιμία που προκαλείται από μεταλλάξεις του γονιδίου β‑σφαιρίνης. Επηρεάζει πολλαπλά όργανα και συνδέεται με σημαντική νοσηρότητα και θνησιμότητα. Σε αυτή την εργασία χρησιμοποιήθηκε ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   Search for H± → tb decay in fully hadronic final state 

   Ather, Mohsan Waseem (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2019-05)
   (...μη διαθέσιμη ηλεκτρονική μορφή της περίληψης)